Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus finansų vadybininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66978
Skelbimo data: 2020-10-08
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus finansų vadybininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS
FINANSŲ VADYBININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis finansų vadybininkas (profesijos kodas – 241204) yra specialistų grupės darbuotojas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos arba finansų, arba vadybos, arba apskaitos studijų krypčių išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant apskaitą ir vykdant finansų kontrolę valstybės įmonėje ar akcinėje bendrovėje arba kitoje ne viešojo sektoriaus įmonėje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įmonės darbą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Verslo arba Tarptautiniais apskaitos standartais, apskaitą ir mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
2.4. gebėti apskaičiuoti ir deklaruoti valstybės įmonės mokesčius;
2.5. išmanyti ir mokėti taikyti finansų kontrolės vykdymo metodus, kontroliuojant valstybės biudžeto ir kitų valstybės įmonės lėšų naudojimą;
2.6. gebėti rengti valstybės įmonės finansines atskaitas;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
2.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. apskaito pajamas ir sąnaudas už specialiųjų įsipareigojimų vykdymą, kontroliuoja nustatytą pelno normos laikymąsi;
3.2. apskaičiuoja atlygį už specialiųjų įpareigojimų vykdymą, pateikia ataskaitą ir išrašo sąskaitą asignavimų valdytojui;
3.3. pagal pateiktus dokumentus kontroliuoja komercinės ir kitos veiklos sutarčių vykdymą, apskaito veiklos pajamas ir sąnaudas, išrašo sąskaitas užsakovui, vykdo ir kontroliuoja atsiskaitymus;
3.4. atsiskaito su tiekėjais ir rangovais, tvarko mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą, rengia suvestinius registrus bei derina mokėtinų ir gautinų sumų likučius;
3.5. paskirsto sąnaudas tarp veiklos segmentų, apskaičiuoja pelną bei pelno mokestį, jį sumoka ir teikia mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
3.6. rengia įmonės pelno/nuostolio ataskaitą;
3.7. rengia pelno paskirstymo projektą;
3.8. apskaičiuoja, sumoka ir deklaruoja mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis;
3.9. apskaičiuoja, sumoka ir deklaruoja nekilnojamojo turto mokestį;
3.10. kontroliuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos atskirų straipsnių ir sutarčių vykdymą, pagal pateiktus dokumentus suveda darbų įvykdymą ir vykdo atsiskaitymus su tiekėjai ir rangovais;
3.11. apibendrina, kaupia ir sistemina apskaitos duomenis, rengia finansines ataskaitas;
3.12. užtikrina, kad ūkinius įvykių ir finansinius operacijų dokumentai būtų tinkamai įforminti, finansiškai pagrįsti ir pateikti laiku;
3.13. rengia finansines ataskaitas bei kaupia ir teikia duomenis, reikalingus finansinėms ataskaitoms rengti, kitiems įmonės padaliniams bei institucijoms;
3.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo, įmonės direktoriaus, departamento direktoriaus pavedimus ir užduotis.
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

1315-1973 Eur
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.