Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus finansų vadybininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66979
Skelbimo data: 2020-10-08
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus finansų vadybininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS
FINANSŲ VADYBININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus finansų vadybininkas (profesijos kodas – 241204) yra specialistų grupės darbuotojas.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštesnįjį koleginį ekonomikos ar vadybos, ar finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;
3.2. turėti buhalterio ar finansininko darbo patirtį apskaičiuojant darbo užmokestį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, apskaitos standartais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais įmonių veiklą ir finansinės atskaitomybės rengimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
3.4. išmanyti ir mokėti taikyti finansų kontrolės vykdymo metodus, kontroliuojant lėšų naudojimą;
3.5. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbo veiklą;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pagal kompetenciją rengti atskaitas;
3.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
3.8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą;
4.2. sudaro darbo užmokesčio apskaitos suvestinius registrus ir tikrina likučius su suvestiniais apskaitos duomenimis;
4.3. rengia darbo užmokesčio mokėjimo pavedimus darbuotojams, Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitus su darbo užmokesčiu susijusius pavedimus;
4.4. rengia darbo užmokesčio suvestines ataskaitas ir pagal poreikį teikia duomenis apie darbo užmokestį kitoms institucijoms ir administraciniams padaliniams;
4.5. teikia deklaracijas ir kitus duomenis Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei tvarko elektroninę duomenų bazę;
4.6. nuolat kontroliuoja darbo užmokesčiui skirtų lėšų panaudojimą;
4.7. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
4.8. sudaro atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos registrą ir tikrina likučius su suvestiniais apskaitos duomenimis;
4.9. tikrina atskaitingų asmenų pateiktų ataskaitų teisingumą ir pirminius dokumentus;
4.10. rengia mokėjimo pavedimus atskaitingiems darbuotojams ir kontroliuoja lėšų panaudojimą;
4.11. vykdo atskirų banko sąskaitų operacijų apskaitą ir rengia apskaitos registrus bei tikrina likučius su suvestinės apskaitos duomenimis;
4.12. rengia piniginių srautų ataskaitas;
4.13. tvarko Kelių priežiūros ir plėtros programos atskirų straipsnių apskaitą, į informacinę sistemą suveda duomenis apie atliktus darbus ir rengia mokėjimo pavedimus tiekėjams ir rangovams;
4.14. užtikrina, kad ūkinius įvykius ir finansines operacijas atvaizduojantys dokumentai būtų tinkamai įforminti, finansiškai pagrįsti ir pateikti laiku;
4.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo ar vadovybės pavedimus ir užduotis.
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

1315-1973 Eur
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.