Finansų politikos departamento Pajamų analizės ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas intervale 8,4 - 9,84)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65562
Skelbimo data: 2020-07-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansų politikos departamento Pajamų analizės ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas intervale 8,4 - 9,84)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

PAJAMŲ ANALIZĖS IR PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRiausiojo SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Pajamų analizės ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A 1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, statistikos arba matematikos studijų krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius ir mokesčių administravimą;

3.3. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

3.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

3.6. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

3.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti didelės apimties informaciją, procesus ar duomenis ir jų pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

3.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru ir bent viena statistinių programinių įrangų (SPSS, SAS, STATA ar kt.) bei duomenų bazėmis;

3.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

4.1. vystyti ir palaikyti atviros prieigos mikrosimuliaciniu mokesčių ir socialinių išmokų modelio Europos Sąjungos šalims (toliau – EUROMOD) mokesčių dalį:

4.1.1. vykdyti EUROMOD turinio (modelio parametrų) atnaujinimo ir vystymo darbus;

4.1.2. pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dėl administracinių duomenų, reikalingų EUROMOD plėtrai gavimo;

4.1.3. atlikti statistinių ir administracinių duomenų paruošimą, koregavimą ir pritaikymą EUROMOD;

4.1.4. pagal kompetenciją bendrauti su tarptautinėmis organizacijomis dėl EUROMOD plėtros bei metodologinio šio modelio tobulinimo;

4.2. sudaryti ir aprašyti analizuotinus ir prognozuojamus rodiklius mokesčių politikos srityje, nustatant jų apskaičiavimo formules bei juos įtakojančius veiksnius;

4.3. EUROMOD simuliacijų pagrindu atlikti mokesčių politikos poveikio vertinimą biudžeto pajamoms ir socialiniams rodikliams, rengti analizes bei rodiklių prognozes;

4.4. analizuoti užsienio šalių naudojamas analizės ir prognozavimo priemones atitinkamoje veiklos srityje;

4.5. dalyvauti konsultacijose, vidiniuose ir viešuose vykdomos veiklos pristatymuose;

4.6. pagal kompetenciją vesti mokymus, susijusius su darbuotojo funkcijoms atlikti naudojamais modeliais ir metodais;

4.7. pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;

4.8. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, kiek tai susiję su procesų koordinavimu, duomenų rinkimu, jų analize ar darbo grupių techniniu aptarnavimu;

4.9. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

______________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2390 000
El. paštas: finmin@finmin.lt
Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.