Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Finansų skyrius vyresnysis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64654
Skelbimo data: 2020-05-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Finansų skyrius vyresnysis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. PA-115FINANSŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vyresniojo specialisto pareigybė (profesijos kodas 241305) priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,2 – 7,1 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės).
4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinės žemės nuomos mokesčiui tvarkyti, administruoti, įmokų surinkimo kontrolei vykdyti.
5. Vyresnysis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (finansai, apskaita, viešasis administravimas) arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
9. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Priima ir ruošia nuomos mokesčiui apskaičiuoti pateiktus VĮ Registrų centro, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus, Kelmės, Užvenčio ir Tytuvėnų seniūnijų nuomojamų žemės sklypų sąrašus.
11. Vadovaudamasis teisės aktais parengia ir teikia skyriaus vedėjui sprendimų projektus dėl žemės, nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų ir mokesčių lengvatų apskai-čiavimo.
12. Apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį, pritaiko Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas lengvatas, apskaičiuoja delspinigius fiziniams asmenims.
13. Suformuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas, kvitus bei pranešimus ir juos išsiunčia mokesčio mokėtojams.
14. Registruoja ir tikrina pateiktas juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas.
15. Apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį, pritaiko Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatas ir siunčia deklaracijas juridiniams asmenims, kurie nepateikia deklaracijų iki nustatyto termino.
16. Tvarko ir atsako už žemės nuomos mokesčio mokėtojų įmokų įskaitymą, vykdo pervedimus iš žemės nuomos mokesčio surenkamosios sąskaitos į biudžeto sąskaitą.
17. Tvarko žemės nuomos mokesčio surenkamosios sąskaitos apskaitą.
18. Skaičiuoja mokesčių ir delspinigių nepriemoką, sudaro apskaitos registrus.
19. Sudaro sąrašus skolininkų ir siunčia priminimus fiziniams ir juridiniams asmenims, laiku nesumokėjusiems žemės nuomos mokesčio.
20. Pateikia duomenis juristams dėl skolų už žemės nuomą išieškojimo.
21. Parengia valstybinės žemės nuomos mokesčio, mokėjimų, nepriemokos, permokos, delspinigių apskaitos dokumentus ir registrus, kurių pagrindu teikiama informacija Savivaldybės administracijai.
22. Parengia ir teikia Savivaldybės administracijai apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos pajamų ataskaitą.
23. Informuoja VĮ Registrų centrą apie neteisingai pagal žemės nuomos sutartis įvestus registro duomenis.
24. Nuolatos bendradarbiauja su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriumi, tikslina neteisingai pateiktus duomenis.
25. Priima klientus, teikia informaciją valstybinės žemės nuomos klausimais.
26. Vykdo Finansų skyriaus bylų apskaitą. Kiekvienais metai parengia numatomų sudaryti skyriuje bylų sąrašą ir jį pateikia Savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriui.
27. Pildo Finansų skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
28. Vykdo einamąją ir paskesniąją kontrolę.
29. Pateikia laiku ir teisingas ataskaitas, reikalingas skyriaus vedėjui duomenims apibendrinti.
30. Užtikrina sukauptos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
31. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Susipažinau

____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188768730 Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 427 69053
El. paštas: info@kelme.lt
Adresas: Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė, 86143
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.