Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus buhalteris. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 6,8, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71390
Skelbimo data: 2021-06-09
Skelbimas galioja iki: 2021-06-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus buhalteris. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 6,8, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu

Nr. VT-366

FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO,DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ,PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

3. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą;

3.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.6. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir buhalterinės apskaitos programomis;

3.7. būti pareigingas, darbštus, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. Tvarko administracijos direktoriaus pavestų seniūnijų buhalterinę apskaitą.

4.2. Tikrina administracijos direktoriaus pavestų seniūnijų programų sąmatų tikslingumą bei teisingumą ir rengia biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas.

4.3. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, vykdo savivaldybės administracijos materialaus ir nematerialaus turto, atsargų, ūkinio inventoriaus buhalterinę apskaitą ir kontrolę.

4.4. Derina tarpusavio operacijas Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) su kitais viešojo sektoriaus subjektais.

4.5. Detalizuoja tarpusavio operacijų informaciją Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

4.6. Atlieka centralizuotų savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos funkcijas.

4.7. Tvarko Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti apskaitą.

4.8. Analizuoja savivaldybės administracijos seniūnijų, kaip biudžeto asignavimų valdytojų, programų sąmatų projektų tikslingumą ir teisingumą.

4.9. Tikrina seniūnijų programų sąmatų išlaidų teisingumą.

4.10. Rengia nustatytais terminais administracijos direktoriaus pavestų seniūnijų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas.

4.11. Rengia ketvirtines ir metines seniūnijų, kaip asignavimų valdytojų, biudžeto finansinės atskaitomybės formas.

4.12. Rengia ir laiku pateikia duomenis ketvirčio ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti.

4.13. Nustatytais terminais rengia statistines investicijų, metinę savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.

4.14. Vykdo kitus su tiesioginėmis pareigomis susijusius administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

5. Buhalteris tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________

Susipažinau

______________________________

(Parašas)

______________________________

(Vardas ir pavardė)

______________________________

(Data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-386-39107
El. paštas: info@ignalina.lt
Adresas: Laisvės a.70, LT- 30122 Ignalina
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.