Fiskalinės politikos departamento Makroekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44894
Skelbimo data: 2020-07-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Fiskalinės politikos departamento Makroekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:


Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-203
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTAS
MAKROEKONOMIKOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Fiskalinės politikos ir makroekonomikos..

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

14. Identifikuoja vidaus ir išorės makroekonominio stabilumo rizikos veiksnius ir teikia rekomendacijas (pasiūlymus) dėl rizikos veiksnių sumažinimo būdų..

15. Vertina ekonominės raidos scenarijaus šališkumą, analizuoja ir vertina iš kitų institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką Lietuvos makroekonominiam stabilumui..

16. Kuria, plėtoja ir palaiko priskirtoms funkcijoms vykdyti reikalingus modelius ir skaičiuokles..

17. Atstovauja ES ir kitose tarptautinių ir nacionalinių institucijų darbo grupėse, esant poreikiui teikia išvadas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos ir (arba) ministerijos pozicijos..

18. Teikia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio Lietuvos makroekonominiam stabilumui; Siūlo tvarų ekonomikos augimą skatinančius sprendimų būdus, dalyvauja ruošiant pasiūlymus fiskalinės politikos formavimo srityje..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2.
studijų kryptis – ekonomika (arba);

19.3.
studijų kryptis – finansai (arba);

19.4.
studijų kryptis – matematika (arba);

19.5.
studijų kryptis – statistika (arba);

19.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama.

arba:

19.7.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.8.
darbo patirties sritis – ekonomikos srityje;
19.9.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.


20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


21.2.

organizuotumas - 3 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


21.5.

komunikacija - 3 lygis.
22. Profesinė kompetencija:


22.1.

lietuvos respublikos bei europos sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių ekonominės raidos scenarijaus rengimą, valstybės viešųjų finansų ir fiskalinę politiką, išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Danguolė Kūrienė
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: danguole.kuriene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.