Fondo finansų ir apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68099
Skelbimo data: 2020-12-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Fondo finansų ir apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.70
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-683

FONDO FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I skyrius

PAREIGYBĖ

  1. Fondo finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai.

3.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

3.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Dalyvauja tvarkant Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) apskaitos sąskaitų planą Finansų valdymo sistemoje (toliau – FVS).

4.2. Padeda atlikti buhalterinius įrašus, susijusius su Fondo piniginių lėšų sąskaita, į kurią pervedamos iki 2012 m. gruodžio 31 d. neteisingai išmokėtos nedarbo socialinio draudimo išmokos.

4.3. Tvarko Fondo apskaitos sąskaitų plano susiejimą su viešojo sektoriaus sąskaitų planu (VSSP) ir teikia atitinkamus siūlymus Skyriaus vedėjui dėl apskaitos politikos atnaujinimo ir pakeitimo.

4.4. Analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Fondo administravimo įstaigos) buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Fondo apskaitos politikos atnaujinimo ir pakeitimo.

4.5. Tikrina ir analizuoja tarpinius ir metinius Fondo administravimo įstaigų Fondo biudžeto vykdymo ir Fondo administravimo įstaigų administruojamų išteklių fondų finansinių ataskaitų rinkinius.

4.6. Vykdo Fondo administravimo įstaigų išteklių fondo konsolidavimo proceso stebėseną Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

4.7. Dalyvauja tikrinant Fondo administravimo įstaigų FVS registruojamų finansinių įrašų teisingumą ir jų atitikimą finansinių įrašų registravimo instrukcijoms bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimams.

4.8. Dalyvauja teikiant konsultacijas Fondo administravimo įstaigų darbuotojams nepensinių išmokų ir kompensacijų apmokestinimo ir kitais klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.

4.9. Dalyvauja rengiant nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimo proceso aprašymus.

4.10. Vykdo Fondo nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių atitikimo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymui stebėseną ir dalyvauja rengiant reikalingus pakeitimus.

4.11. Teikia pasiūlymus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo aprašo keitimo atsižvelgiant į atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

4.12. Renka, sistemina ir teikia duomenis Lietuvos bankui apie užsienio ambasadų valstybinio socialinio draudimo įmokas, įplaukas, gautas iš užsienio, bei lėšas, pervestas į užsienį, mokėjimų balansui sudaryti.

4.13. Dalyvauja įgyvendinant kitas Skyriui pavestas funkcijas, vykdant Skyriaus dokumentų tvarkymo procedūras, rengiant Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų viešųjų pirkimų dokumentus ir informacinės sistemos taikomųjų sistemų keitimų užsakymus bei testuojant sukurtą programinę įrangą.

4.14. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

4.15. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

_____________________________


Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius. https:

//www.sodra.lt/
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 272 4864
El. paštas: info@sodra.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.