Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8788
Skelbimo data: 2019-11-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos statistikos departamentas
Pareigos: Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. ŽĮ-188

GYVENIMO LYGIO IR UŽIMTUMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,1).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos, ar matematikos, ar informatikos, ar ekonomikos, ar sociologijos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;

4.5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;

5.2. tikrina ir redaguoja pirminius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais), priskiria trūkstamas reikšmes;

5.3. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo apklausos duomenis papildo administracinių šaltinių duomenimis;

5.4. dalyvauja rengiant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal kompetenciją;

5.5. dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;

5.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt, tel. nr. (8 5) 219 68 26, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 2364836
El. paštas: vida.preiksaite@stat.gov.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-11-14
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.