Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 57214
Skelbimo data: 2023-09-08
Skelbimas galioja iki: 2023-09-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Įstaigos interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
GYVOSIOS GAMTOS LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. gyvosios gamtos licencijavimo srityje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
15. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Vykdo Aplinkos apsaugos agentūros kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su mėgėjų ir limituotos žvejybos teisės realizavimu, įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymo Nr. D1-12 bei 2012-12-31 įsakymo Nr. D1-1128 reikalavimus, teikia paaiškinimus anglų kalba dėl mėgėjų ir limituotos žvejybos teisės realizavimo.
21. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus ir anglų kalba teikiamus lydinčiuosius dokumentus dėl Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato ir Želdynų projektų rengimo vadovo atestato (toliau – Atestatai) išdavimo, rengia Atestatų arba motyvuotų rašytinių atsisakymų išduoti Atestatus projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui.
22. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Agentūrai pateiktą informaciją dėl Atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, rengia sprendimų dėl Atestatų sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui.
23. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Atestatus turinčių nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų bei želdynų projektų rengimo vadovų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus, vertina galimus nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų bei želdynų projektų rengimo vadovų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų pažeidimus.
24. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia derinimo sprendimų dėl teisės naudoti žvejybos plotą projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.
25. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) išduoda leidimus naudoti žvejybos plotą, rengia sprendimų dėl šių leidimų galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – biologija (arba);
26.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
26.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
26.5. studijų kryptis – ekologija (arba);
arba:
26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
26.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba - anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
28.2. organizuotumas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
29.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
29.3. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: +37052196830; +37067286453
El. paštas: grazina.cekolyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.