Ignalinos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas (pastoviosios dalies koef. nuo 6,48 iki 6,85)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63930
Skelbimo data: 2020-03-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Pareigos: Ignalinos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas (pastoviosios dalies koef. nuo 6,48 iki 6,85)
Pareiginės algos koeficientas: 6.48
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. B1-581

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

UTENOS DEPARTAMENTO IGNALINOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ


1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento Ignalinos skyriaus (toliau – Ignalinos skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Ignalinos skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką maisto saugos ir kokybės priežiūros srityje, maisto tvarkyme, saugoti vartotojų interesus, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus reikalavimus bei vykdyti ūkinių gyvūnų ženklinimo, judėjimo ir kitų įvykių registravimą, duomenų perdavimą į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę (toliau – CDB).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Ignalinos skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Ignalinos skyriaus vedėjas).II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą veterinarijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka gyvūnų patikrinimą prieš skerdimą bei tikrinimą po skerdimo;

6.2. atlieka veterinarinę-sanitarinę priežiūrą gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, atliekų surinkimo grandinėse;

6.3. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, veterinariniu-sanitariniu atžvilgiu pripažintų tinkamomis žmonių

maistui;

6.4. užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektas imtųsi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo konkrečiomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą, bei kontroliuoja konkrečių pavojingų medžiagų pašalinimą;

6.5. ima mėginius laboratoriniams tyrimams bei užtikrina, kad jie būtų tinkamai atrinkti, identifikuoti bei nusiųsti kompetentingai laboratorijai;

6.6. esant įtarimams, ima iš gyvūnų organų patologinę medžiagą ir siunčia laboratoriniams tyrimams įtariamai diagnozei patvirtinti arba paneigti;

6.7. visų rūšių gyvuliams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichineliozės tyrimus;

6.8. kontroliuoja ar maisto tvarkymo subjektas laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų juos pervežant, laikant ir žudant;

6.9. nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, skerdyklos atsakingiems asmenims duoda privalomus vykdyti nurodymus, o prireikus sustabdo skerdimą ir nedelsiant informuoja Ignalinos skyriaus vedėją;

6.10. kontroliuoja skerdyklos gamybinių patalpų bei technologinių įrengimų sanitarinę būklę, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

6.11. kontroliuoja dezinfekcijų (skerdyklos patalpų, įrangos, įrankių, transporto apdorojimo biocidinėmis priemonėmis), dezinsekcijų (vabzdžių naikinimo), deratizacijų (graužikų naikinimo) vykdymą;

6.12. vykdo pagalbinių maisto medžiagų, taros ir transporto veterinarinę-sanitarinę kontrolę, tikrina jų kilmės bei kokybės sertifikatus;

6.13. reikalauja iš įmonės vadovų / už gamybinę veiklą atsakingų asmenų bei dirbančiųjų užtikrinti tinkamą teisės aktų nuostatų reikalavimų laikymąsi;

6.14. nustačius veterinarinių-sanitarinių taisyklių pažeidimus, nurodo pašalinti trūkumus;

6.15. pildo Tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;

6.16. prižiūri darbuotojų, atliekančių nuolatinę veterinarinę-sanitarinę kontrolę skerdykloje, veiklą;

6.17. vykdo ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, gyvūnų ženklinimo, gyvūnų judėjimo duomenų suvedimą į CDB;

6.18. priima iš privačių veterinarijos įmonių, gyvūnų produktyvumo tarnybos kontrolės asistentų, ūkininkų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už gyvūnų ženklinimą, pirminius dokumentus apie gyvūnų ženklinimą ir judėjimą, įvertina pateiktus dokumentus ir nustatyta tvarka suveda duomenis į CDB;

6.19. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius ir teikia užsakymą įsagų tiekėjui;

6.20. pagal laikytojų pateiktus prašymus užsako galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagus, mikroschemas ir į CDB suveda duomenis apie užsakytus įsagus ir mikroschemas;

6.21. pagal laikytojų pateiktus prašymus užsako galvijų ir arklių pasus;

6.22. priima laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus tiesiogiai įvesti duomenis į centrinę duomenų bazę ir perduoda šiuos prašymus nustatyta tvarka;

6.23. konsultuoja gyvūnų laikytojus gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais;

6.24. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

6.25. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Ignalinos skyriaus darbuotoją, jam nesant;

6.26. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Ignalinos skyriaus vedėjo pavedimus.
IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.


_____________________
Susipažinau

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento Ignalinos skyrius. Kontaktinis asmuo - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, tel. (8 5) 249 1643, el.p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 240 4361
El. paštas: info@vmvt.lt
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.