Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97709
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus "Žaros" gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus "Žaros" gimnazija
Pareigos: Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 1,79
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 3195,87
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Vilniaus “Žaros” gimnazijos

direktoriaus 2024 m. liepos 5d.

įsakymu Nr. V-160

VILNIAUS “ŽAROS” GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus "Žaros" gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui (toliau – direktoriaus pavaduotojas) pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis- padėti mokyklos vadovui užtikrinti mokyklos ugdymo politikos realizavimą per moksleivių ugdymo, neformaliojo švietimo organizavimą ir plėtrą, vykdyti ugdymo proceso priežiūrą.

4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus “Žaros” gimnazijos direktoriui. Direktorių, negalintį eiti savo pareigų, pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

6. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.

7. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius.

9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.

10. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.

11. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.

12. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius.

13. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.

14. Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

15. Mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus.

12. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi.

16. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.

17. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

19. Sudaryti, tikrinti ir derinti pradinių klasių pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias mokyklos vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.

20. Tikrinti ir derinti mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.

21. Vykdyti ugdymo plano priežiūrą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.

22. Organizuoti bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.

23.Tikrinti ir derinti pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroniniu būdu) organizavimą.

24. Tikrinti ir derinti mokinių testavimo (standartizuotų, diagnostinių testų) planus, kontroliuoti tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą.

25.Tikrinti ir derinti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti juose.

26. Planuoti, organizuoti, tikrinti ir derinti VDM grupių darbą.

27. Tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie mokyklą.

28. Tikrinti ir derinti ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.

29. Kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.

30. Kontroliuoti ugdymo aprūpinimą materialiniais ištekliais, vadovėliais ir mokymo priemonėmis, klasių bei kabinetų būklę.

31. Planuoti ir organizuoti mokyklos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, teikti pagalba pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti.

32. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.

33. Teikti mokytojams pagalbą dėl darbo planavimo ir organizavimo.

34. Rengti mokinių savarankiško mokymo ir mokymo namuose individualius planus.

35. Koordinuoti pradinių klasių mokytojų veiklą ir vykdyti priežiūrą.

36. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali pavaduoti mokyklos direktorių jo komandiruotės, atostogų, ligos laikotarpiu.

37. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui dalyvaujant sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose esant interesų konfliktui ir nusišalinant direktoriui nuo dalyvavimo tolesnėse procedūrose gali būti įpareigotas dalyvauti tolesnėse procedūrose priimti sprendimus bei pasirašyti įsakymuose.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

38. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą ir už blogai arba ne laiku atliktas funkcijas LR darbo kodekso nustatyta tvarka.

39. Šios direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.

______________________________________

Susipažinau ir sutinku

………………………………………………….

(Data) (Parašas) (Vardas, pavardė)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 5 267 4714
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Karklėnų g. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.