Informacinės sistemos plėtros skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43872
Skelbimo data: 2020-02-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinės sistemos plėtros skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-69

INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTROS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Informacinės sistemos plėtros skyriaus patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Informacinės sistemos plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos Finansų valdymo, Valdymo informacijos, Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo bei Fondo valdybos IS naudotojų prieigos teisių valdymo taikomųjų sistemų, taip pat kitų, Fondo valdybos direktoriaus įsakymu priskirtų, taikomųjų sistemų (toliau – šiai pareigybei priskirtos Fondo valdybos taikomosios sistemos) kūrimo, priežiūros, modifikavimo bei modernizavimo darbus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – informacinių technologijų paslaugų teikimo organizavimo ir specialiosios veiklos srities – taikomųjų sistemų kūrimo, priežiūros, modifikavimo bei modernizavimo darbų koordinavimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo su SAP Įmonės išteklių valdymo programine įranga patirtį ir informacinių sistemų projektų valdymo srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybės informacinių išteklių valdymo, Elektroninio parašo įstatymais, Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodiniais dokumentais tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, taip pat su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų projektų valdymą, informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, kokybės užtikrinimą, duomenų apsaugą bei saugumą, gebėti juos taikyti praktiškai kuriant, modernizuojant ir modifikuojant informacinę sistemą.

4.4. Būti susipažinusiam su Oracle duomenų bazių valdymo sistema, XML, HTML ir XHTML technologijomis, Java ar kitomis objektinio programavimo priemonėmis, informacinių sistemų į paslaugas orientuotos architektūros SOA (angl. Service oriented architecture), projektų valdymo principais bei su naujovėmis informacinių technologijų srityje.

4.5. Gerai žinoti struktūrizuotą užklausų kalbą SQL, SAP Įmonės išteklių valdymo (ERP, angl. Enterprise Resource Planning) programinę įrangą, jos finansų modulio komponentus, atsargų ir pirkimų valdymo modulį, prognozavimo įrankį, darbo užmokesčio modulį bei personalo valdymo modulį, mokėti pritaikyti įgytas žinias praktiškai.

4.6. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų kūrimo, priežiūros, modifikavimo ir modernizavimo darbus, jų kokybės bei paruoštos dokumentacijos tikrinimą. šių darbų priėmimą.

5.2. Koordinuoja šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų kūrimo, priežiūros, modifikavimo bei modernizavimo darbų paskirstymą vykdytojams.

5.3. Užtikrina šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimų vykdymą bei šių taikomųjų sistemų kūrimo, priežiūros ir modifikavimo darbų atitikimą Fondo valdybos veiklos reikalavimams bei Fondo valdybos direktoriaus įsakymais patvirtintų ir kituose teisės aktuose numatytų informacijos apsaugos reikalavimų ir informacinės sistemos saugumo nuostatų laikymąsi.

5.4. Analizuoja ir koordinuoja Fondo administravimo įstaigų poreikį šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinei įrangai kurti, modifikuoti ir modernizuoti bei Fondo administravimo įstaigų pranešimus dėl programinės įrangos taisymo ar klaidų šalinimo ir organizuoja programinės įrangos keitimo darbus.

5.5. Organizuoja ir koordinuoja bendrų Skyriaus ir Fondo valdybos skyrių bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Fondo administravimo įstaigos) specialistų darbo grupių veiklą, atliekant šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų plėtros darbus.

5.6. Koordinuoja ir kontroliuoja sutarčių bei įsipareigojimų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis Fondo valdybos taikomosiomis sistemomis, vykdymą.

5.7. Bendradarbiauja su valstybinių registrų tvarkytojais duomenų gavimo ir teikimo klausimais, dalyvauja rengiant duomenų teikimo suinteresuotoms organizacijoms bei Fondo valdybai reikalingų duomenų gavimo sutarčių ir susitarimų projektus.

5.8. Dalyvauja Fondo valdybos ir kitų organizacijų rengiamuose projektuose, siekiant užtikrinti Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų suderinamumą bei integravimą su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais.

5.9. Analizuoja Skyriaus poreikį paslaugų pirkimams, rengia paraiškas Fondo valdybos prekių ir paslaugų pirkimo planui sudaryti, rengia šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų kūrimo, priežiūros bei modifikavimo paslaugų pirkimo technines sąlygas bei planuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos poreikį.

5.10. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl naujų projektų, susijusių su informacinės sistemos kūrimu, tobulinimu bei modernizavimu.

5.11. Koordinuoja šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų naudotojų konsultavimą taikomųjų sistemų programinės įrangos panaudojimo klausimais.

5.12. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

5.13. Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymų į juos projektus, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.14. Atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.15. Atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo nesant darbe, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka.

5.16. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)

____________________________

Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.