Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95009
Skelbimo data: 2024-03-29
Skelbimas galioja iki: 2024-04-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbuotojas į pareigas priimamas terminuotam penkerių metų laikotarpiui. Priėmimo data nustatoma konkursą laimėjusio pretendento ir Poliklinikos direktoriaus susitarimu nuo informacijos apie konkursą laimėjusį pretendentą gavimo iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis nuo 3928 iki 5892 Eur prieš mokesčius. Konkretus pastoviosios atlygio dalies dydis atlygio rėžyje darbuotojui yra nustatomas atsižvelgiant į jo turimą kvalifikaciją, kompetencijas, žinias, patirtį ir veiklos rezultatus.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2024 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. 73P-78


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR DUOMENŲ VALDYMO SKYRIAUS VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovo pareigybė reikalinga organizuoti viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) darbą ir jam vadovauti.
2. Skyriaus vadovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais jo vykdomas funkcijas, kokybės ir vadybos sistemos dokumentais, Poliklinikos teisės aktais ir šiais pareiginiais nuostatais.
3. Skyriaus vadovas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui valdymui.
4. Skyriaus vadovui tiesiogiai pavaldūs Skyriaus darbuotojai.
5. Skyriaus vadovą esant reikalui pavaduoja Poliklinikos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas, kuris Skyriaus vadovo vardu priima sprendimus ir atsako už tinkamą jam paskirtų pareigų vykdymą.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus technologijos mokslų srities studijas arba gamtos mokslų srities matematikos arba informatikos studijų kryptį įr įgijus bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.3. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų vadovaujamo darbo patirtį su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje;
6.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų);
6.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.6. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
6.7. gebėti nustatyti rizikingas struktūrinio padalinio veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
6.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.10. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
6.10.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
6.10.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
6.10.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas: gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.

III. SKYRIAUS VADOVO PAREIGOS

7. Skyriaus vadovas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, paskirsto konkrečius darbus bei dokumentus Skyriaus darbuotojams;
7.2. rengia Skyriaus darbo planus ir teikia jų vykdymo ataskaitas;
7.3. užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.4. vykdo Skyriaus vykdomų veiklos procesų ir rezultatų kokybės vidinę kontrolę;
7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Poliklinikos teisės aktų rengime ir (ar) juos rengia;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Poliklinikos informacinių sistemų (toliau – IS) bei telekomunikacinių technologijų plėtrą ir jų priežiūrą, užtikrina ir vykdo visos operatyviosios bei kaupiamosios informacijos asmens duomenų apsaugą;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja Poliklinikos IS projektavimo ir kūrimo darbus, atsako už tokių darbų galutinius rezultatus;
7.8. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Poliklinikos darbuotojams IS, medicininės statistikos ir dokumentų valdymo klausimais;
7.9. Poliklinikos direktoriaus pavaduotojo valdymui ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.10. vizuoja arba pasirašo visus Skyriaus parengtus dokumentus, jei kitaip nenumatyta poliklinikos teisės aktuose;
7.11. kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;
7.12. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
7.13. derina skyriaus veiklos procesus ir skyriuje atliekamų darbų apimtis bei planus su skyrių kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju;
7.14. dalyvauja naujų darbuotojų priėmimo į laisvas Skyriaus pareigybes atrankos komisijose, jei tokios yra sudaromos;
7.15. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus bei Skyriaus nuostatus;
7.16. vykdo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos kontrolę;
7.17. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus;
7.18. planuoja Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus, kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
7.19. supažindina naujus darbuotojus su padalinio veikla ir galiojančia darbo tvarka, organizuoja naujų skyriaus darbuotojų adaptacijos ir mentorystės procesus;
7.20. koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą, nesančių darbuotojų funkcijas paskirsto kitiems darbuotojams, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius tarp padalinio darbuotojų, skatina darbuotojų įsitraukimą, įtraukia darbuotojus į nuolatinį skyriaus procesų tobulinimą, reguliariai organizuoja ir vadovauja Skyriaus darbuotojų susirinkimams;
7.21. nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją valdymui apie iškilusias su Skyriaus veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą, analizuoja skundus dėl Skyriaus darbo trūkumų, numato priemones jiems šalinti;
7.22. savo darbe vadovaujasi galiojančiais LR teisės aktais ir Poliklinikos direktoriaus įsakymais bei laikosi šių teisės aktų reikalavimų;
7.23. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
7.24. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą;
7.25. savo tiesioginiam vadovui teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl darbo, susijusio su vykdomomis funkcijomis, gerinimo;
7.26. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
7.27. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jei tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus.
IV. SKYRIAUS VADOVO TEISĖS
8. Skyriaus vadovas turi teisę:
8.1. susipažinti su Poliklinikos vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su Skyriaus veikla;
8.2. dalyvauti Poliklinikos posėdžiuose ar susirinkimuose, kur svarstomi Skyriaus veiklos klausimai;
8.3. siūlyti Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui valdymui priimti, perkelti ar atleisti Skyriaus darbuotojus, juos skatinti ar bausti;
8.4. būti perkeltas į kitas pareigas;
8.5. gauti darbui būtinas priemones ir informaciją;
8.6. kelti savo, kaip Skyriaus vadovo, kvalifikaciją;
8.7. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje.

V. SKYRIAUS VADOVO ATSAKOMYBĖ

9. Skyriaus vadovas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų, Poliklinikos teisės aktų vykdymą ir jų nuostatų įgyvendinimą arba nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų paslapties atskleidimą;
9.4. už darbo drausmės pažeidimus.

Patvirtinu, su darbo pareigomis ir funkcijomis susipažinau, jas supratau tinkamai ir įsipareigoju laikytis, bei vadovautis šiais pareiginiais nuostatais.

Susipažinau ir sutinku

_________________________
(Parašas)

_________________________
(Vardas ir pavardė)

_________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.