Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44745
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B1-384

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (5)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Informacinių sistemų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga veterinarinės kontrolės ir maisto saugos informacinių sistemų, duomenų bazių, registrų kompiuterinių programų administravimui, vystymui ir užtikrinti jų atitikimą sistemų naudotojų reikalavimams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – informacinių sistemų administravimo ir priežiūros.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti patirties informacinių sistemų administravimo ir / arba kūrimo srityje;
4.3. išmanyti visus programinės įrangos kūrimo procesus, labai gerai žinoti vieningą modeliavimo kalbą (angl. UML – Unified Modeling Language) ir / arba verslo procesų modeliavimo ir žymėjimų standartą (angl. BPMN – Business Process Model and Notation), skirtus specifikuoti, atvaizduoti ir konstruoti objektiškai orientuotų programų procesus;
4.4. išmanyti kuriamų informacinių sistemų reikalavimų surinkimo ir valdymo metodus;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, elektroninių duomenų apsaugą bei viešojo sektoriaus informacinių sistemų kūrimą ir įteisinimą reglamentuojančiais teisės aktais, ISO standartais, elektroninių duomenų apsaugos metodikomis ir elektroninių duomenų apsaugą užtikrinančiomis priemonėmis;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.8. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V SKYRIUS
PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka Tarnybos paskirtos informacinės sistemos (toliau – IS) naudotojų veiklos bei techninės ir programinės bazės analizę;
5.2. analizuoja Tarnybos IS veiklos procesus, funkcijas, gilinasi į sistemų naudotojų reikalavimus, aprašo IS pakeitimus;
5.3. vykdo Tarnybos paskirtos IS veiklos elementų projektavimą ir detalų aprašymą;
5.4. rengia ir atlieka IS kūrimo techninės dalies dokumentacijos analizę, suformuluoja „už“ ir „prieš“ dėl galimų sąlygų vykdymo ir sistemos techninės pusės sprendimų;
5.5. nustato, kokie yra reikalavimai kuriamai ar reorganizuojamai sistemai;
5.6. modeliuoja (sistemiškai aprašo) naudojamos Tarnybos paskirtos IS veiklą, siūlo geriausius sprendimus, kaip ją patobulinti, rekomenduoja, kaip tai turi būti įgyvendinama kuriamoje sistemoje, sudarant naujos sistemos modelį (sisteminį aprašymą);
5.7. prižiūri Tarnybos paskirtą IS, užtikrina jos veikimą ir elektroninę informacijos saugą;
5.8. atlieka analizę, ar parinkti sprendimai pasiteisino ir pateikia išvadas, ką galima keisti ar tobulinti;
5.9. dalyvauja darbo grupėse dėl IS kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo;
5.10. bendradarbiauja su kitų valstybinių institucijų ir įstaigų darbuotojais Skyriaus veiklos srityse;
5.11. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
5.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitus vyriausiuosius specialistus, jiems nesant;
5.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________


Susipažinau

_______________________
(vardas, pavardė)

_______________________
(parašas)

_______________________
(data)
Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.