Informacinių sistemų valdymo skyriaus Kompiuterių sistemų inžinierius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95021
Skelbimo data: 2024-03-29
Skelbimas galioja iki: 2024-04-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Pareigos: Informacinių sistemų valdymo skyriaus Kompiuterių sistemų inžinierius
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos ieško informacinių sistemų inžinieriaus.

Darbo pobūdis – dokumentų valdymo informacinės sistemos Avilys administravimas.

Privalumas – ShapePoint žinios.

Pareiginės algos koeficientas nuo 1,12 BD. Konkretus koeficientas dauginamas iš pareiginės algos bazinio dydžio (1785.4 eur).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Agnę Peteržikienę Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėją, tel. +370 611 31 621, el. p. agne.peterzikiene@kam.lt
Pareigybės aprašymas:
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMO SKYRIAUS
KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Informacinių technologijų departamento (toliau – Departamentas) Informacinių sistemų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) kompiuterių sistemų inžinierius yra specialistų grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2, (pareigybės kodas – 252302). Pareigybės sudėtingumo lygis – labai sudėtinga.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Informatikos krypties išsilavinimą;
3.2. mokėti dirbti su MS SharePoint programa;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinę veiklą, informacinių technologijų veiklą;
3.4. privalo būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir atsakomybe už šių reikalavimų nevykdymą;
3.5. išmanyti informacijos apsaugos principus ir priemones;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti duomenų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu su specializuotomis valdymo, dokumentacijos rengimo, MS Office programomis, taip pat naudotis biuro technika;
3.7. gebėti analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;
3.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl IS modernizavimo;
4.2. dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius IS diegimo, modernizavimo ir naudojimo klausimus;
4.3. vykdo IS kopijų darymą ir jų atstatymo procedūras;
4.4. vykdo IS techninės įrangos administratoriaus funkcijas;
4.5. tvarko IS licencijų apskaitą;
4.6. užtikrina IS esančių duomenų saugą;
4.7. vykdo IS programinės įrangos administratoriaus funkcijas ir užtikrina nenutrūkstamą ir efektyvų jos panaudojimą;
4.8. kuria naujus IS programinės įrangos modulius, testuoja ir šalina eksploatacijos metu pastebėtas klaidas bei trūkumus;
4.9. rengia IS naudojimo dokumentaciją;
4.10. administruoja IS registruotų naudotojų aibę ir jiems suteiktas roles;
4.11. dalyvauja atliekant IS rizikos analizę;
4.12. dalyvauja organizuojant IS naudotojų mokymus;
4.13. konsultuoja IS naudojimo, priežiūros, vystymo bei kitais, su informacinėmis sistemomis susijusiais, klausimais;
4.14. dalyvauja pasitarimuose, susijusiuose su profesine veikla;
4.15. esant būtinybei vykdo kitų Skyriui priskirtų informacinių sistemų priežiūrą;
4.16. pavaduoja Skyriaus vedėją, kai jo nėra;
4.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius vadovybės pavedimus.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 5 273 5751
El. paštas: itt@kam.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šilo g. 5A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.