Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44514
Skelbimo data: 2020-05-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareigybės aprašymas:

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Informacinių technologijų departamento (toliau – departamentas) Informacinių sistemų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) veikloje reikalingų informacinių sistemų (toliau – IS) administravimą ir palaikymą, taip pat naujų ir plėtojamų IS analizę, projektavimą ir diegimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – IS administravimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą ir saugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir IS administravimo ir projektavimo srityse;

4.4. turėti darbo patirties administruojant MS SQL duomenų bazių valdymo sistemą (toliau – DBVS);

4.5. gebėti rengti ataskaitas naudojant SQL užklausas;

4.6. būti susipažinęs su Oracle DBVS;

4.7. išmanyti žiniatinklio technologijų (angl. WEB application) kūrimo principus;

4.8. būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo principais, gebėti analizuoti veiklos reikalavimus;

4.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.11. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.12. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. administruoti šias ministerijos valdomas ir (ar) tvarkomas valstybės IS (toliau – priskirtos IS): Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS) ir Stebėsenos informacinę sistemą (SIS);

5.2. administruoti SFMIS duomenų bazes;

5.3. analizuoti SFMIS duomenų bazėse esančius duomenis, duomenų struktūras, prireikus kurti netipines ataskaitas;

5.4. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus, susijusius su priskirtų IS veikimu ir naudojimu;

5.5. analizuoti iš kitų ministerijos administracijos padalinių gautą informaciją apie priskirtų IS funkcionalumo poreikį ir rengti išvadas dėl reikalingumo jas atnaujinti;

5.6. rengti dokumentus arba teikti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų dokumentų dėl priskirtų IS funkcionalumo plėtojimo paslaugų įsigijimo, paslaugų teikėjų pateiktų pasiūlymų, palaikyti ryšius su programavimo paslaugų teikėjais, derinti programavimo darbus ir objektų atnaujinimo klausimus;

5.7. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengti užduotis ir užsakymus priskirtų IS funkcionalumo plėtojimo paslaugų teikėjams;

5.8. atlikti rezervinį priskirtų IS duomenų kopijavimą, atlikti kopijų atkūrimo patikras;

5.9. nustatyti priskirtų IS standartines naudotojų prieigos teisių grupes, įtraukti naujus naudotojus į IS ir suteikti jiems prieigos teises;

5.10. rengti priskirtų IS atnaujinto funkcionalumo testavimo kompiuterines aplinkas bei testines duomenų bazes, pagal poreikį jas keisti ir atnaujinti;

5.11. analizuoti priskirtų IS funkcionavimo sutrikimus, siūlyti galimus sprendimo būdus arba perduoti jas spręsti IS tiekėjui;

5.12. pagal kompetenciją rengti ir teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų vystymo krypčių;

5.13. rengti priemones ir konsultuoti priskirtų IS naudotojus ir administratorius IS veikimo klausimais;

5.14. inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti dokumentus, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauti komisijose, darbo grupėse, sprendžiant su IS kūrimu, palaikymu, plėtra ir sauga susijusius klausimus;

5.16. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus skyriaus veiklos tikslui pasiekti.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.