Šeštadienis, birželio 06 d.

Informacinių technologijų skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44506
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.80
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-36

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Informacinių technologijų skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui, o vedėjo nesant organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti sklandų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) informacinių technologijų darbą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Tarnybos informacinių technologijų administravime ir plėtroje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų priežiūros ar administravimo srityje;
4.3. žinoti ir mokėti vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kiek jis susijęs su šios pareigybės funkcijų vykdymu, taip pat su kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų eksploatavimą ir saugumą;
4.4. būti susipažinęs su naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai, mokėti apibendrinti vartotojų poreikius informacinių sistemų plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus;
4.5. išmanyti kompiuterinio tinklo, reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų ir operacinių sistemų veikimą ir administravimą;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo tvarką;
4.8. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pataria skyriaus vedėjui, kaip planuoti ir organizuoti skyriaus darbą bei skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, o jam nesant vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
5.2. dalyvauja planuojant kompiuterinės technikos, tinklo įrangos įsigijimo/nuomos, programinės įrangos įsigijimo/nuomos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos IS (toliau – NDNT IS) priežiūros ir vystymo paslaugų viešuosius pirkimus, rengiant ir derinant šių pirkimų paraiškas, technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams;
5.3. organizuoja kompiuterinės technikos perskirstymą, techninę priežiūrą ir jos remontą, eksploatacijai reikalingų medžiagų tiekimą;
5.4. prižiūri bei įgyvendina sklandų viešųjų elektroninių paslaugų teikimą bei plėtrą, pažangių informacinių technologijų diegimą Tarnyboje;
5.5. užtikrina Tarnybos serverių funkcionavimą;
5.6. įgyvendindamas elektroninės informacijos saugą, vykdo Tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę;
5.7. pagal kompetenciją prižiūri informacinių sistemų klaidų ir trūkumų šalinimą ir informacinių sistemų ryšius su kitomis valstybės institucijomis ir organizacijomis;
5.8. rengia NDNT IS nuostatų ir saugos dokumentų ir jų pakeitimų projektus, pagal kompetenciją vykdo asmens duomenų apsaugos priemones, rengia pasiūlymus informacinės saugos klausimais, rengia išvadas derinti pateiktiems specifikacijų ir nuostatų projektams;
5.9. dalyvauja rengiant duomenų teikimo trečiosioms šalims sutarčių projektus, pagal kompetenciją rengia integracijos su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis bei registrais projektus;
5.10. pagal kompetenciją prižiūri skyriaus inicijuotų sutarčių vykdymą, užtikrina jų savalaikį pratęsimą, sustabdymą, nutraukimą, naujų sutarčių savalaikį inicijavimą, efektyvų bendravimą su prekių (paslaugų, darbų) tiekėjais;
5.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams bei suinteresuotiems asmenims informacinių technologijų, elektroninių viešųjų paslaugų, duomenų saugos klausimais;
5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybinių registrų tvarkytojais dėl duomenų apsikeitimo funkcijų pagal sutartis vykdymo ir duomenų, pagal vienkartines užklausas, teikimo;
5.13. dalyvauja projektų, susijusių su informacinėmis technologijomis rengime ES struktūrinių fondų paramos ir kitoms lėšoms gauti;
5.14. analizuoja Tarnybos veiklos procesus, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones;
5.15. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
____________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.