Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71884
Skelbimo data: 2021-07-02
Skelbimas galioja iki: 2021-07-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,584.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija aivaras.braziulis@gamta.lt
Pareigybės aprašymas:
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S4-3D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informacinių technologijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
3.3. mokėti atlikti kompiuterinės darbo vietos profilaktiką ir diegti taikomąsias programas;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuotą į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;
3.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atlieka pirminę per Agentūros Pagalbos tarnybos informacinę sistemą Agentūros darbuotojų ir išorinių informacinių sistemų naudotojų užregistruotus techninės pagalbos paklausimų analizę ir pagal kompetenciją sprendžia pateiktus paklausimus;
4.2. pagal kompetenciją konsultuoja Agentūros darbuotojus kompiuterinių darbo vietų infrastruktūros, sudiegtos programinės įrangos ir Agentūroje naudojamų žinybinių ir valstybinių informacinių sistemų klausimais;
4.3. administruoja informacinių sistemų vartotojus, bei įgyvendina vartotojų teisių administravimo (teisių suteikimo, naujų vartotojų sukūrimo, sričių pasiekiamumo, dokumentų prieigos ir pan.) tvarką;
4.4. pagal kompetenciją teikia informacinių technologijų paslaugas, nurodytas Informacinių technologijų paslaugų kataloge;
4.5. palaiko ir teikia informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) sprendimus į žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
4.6. analizuoja valdomų internetinių puslapių ir informacinių sistemų vartotojų poreikius, pagal poreikį rengia metodinius dokumentus ar instrukcijas;
4.7. testuoja valdomų sistemų arba internetinių puslapių turinio valdymo sistemas, fiksuoja Agentūros pagalbos tarnyboje neatitikimus, kontroliuoja pataisymų (pakeitimų) teikimą;
4.8. pagal kompetenciją atsako už administruojamų informacinių sistemų duomenų saugą bei teikia siūlymus saugumo didinimui;
4.9. dalyvauja kuriant informacinių technologijų projektus, inicijuoja naujų informacinių technologijų įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą;
4.10. nagrinėja naujų informacinių technologijų galimybių taikymą ir taiko jas savo ir Agentūros veikloje;
4.11. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose ir projektuose;
4.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

____________________


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 706 62008
El. paštas: aaa@aaa.am.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.