Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44090
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr. 1T-181 (1.12.)


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių bei duomenų tvarkymo teisėtumo tikrinimus, analizuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus bei rūpintis tinkamu taikomųjų informacinių sistemų funkcionavimu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – informacinių technologijų ir tarptautinių ryšių, taip pat specialiojoje veiklos srityje – asmens duomenų apsaugoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, informatikos krypties ar matematikos krypties, ar fizikos krypties arba informatikos inžinerijos krypties ar elektronikos inžinerijos krypties.
4.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
4.3. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, asmens duomenų ir privatumo apsaugą bei informacines technologijas, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.4. Gerai išmanyti vietinius kompiuterių tinklus, operacines sistemas bei standartinę techninę programinę įrangą, gebėti atlikti detalius techninius patikrinimus šiose srityse.
4.5. Turėti kompiuterių tinklų, informacijos saugos, informacinių sistemų architektūros, duomenų bazių valdymo sistemų žinių ir išmanyti šiuolaikines informacinių sistemų ir elektroninių ryšių technologijas.
4.6. Turėti vietinių kompiuterių tinklų, operacinių sistemų, darbo vietų standartinės techninės ir programinės įrangos administravimo žinių.
4.7. Gerai žinoti elektroninių ryšių infrastruktūrą ir jos įrenginius, išmanyti mobilias technologijas ir mobilių įrenginių veikimą bei saugumo galimybes.
4.8. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir išvadas.
4.9. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Tikrina bei vertina kaip duomenų valdytojai įgyvendina technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones duomenų tvarkymo vietose ir susirašinėjimo būdu, siekiant nustatyti faktinę duomenų tvarkymo būklę ir ištirti techninius skundų nagrinėjimo klausimus.
5.2. Atlieka asmens duomenų tvarkymo patikrinimus elektroniniuose ryšiuose, siekiant išsiaiškinti ar elektroninių ryšių paslaugų teikėjai užtikrina ryšio konfidencialumą, siūlo sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų kibernetinėje erdvėje.
5.3. Rengia patikrinimų ataskaitas, aktus ir sprendimų projektus.
5.4. Rengia metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų saugumo informacinėse ir ryšių technologijose ir jas viešai skelbia Inspekcijos interneto svetainėje.
5.5. Tikrina ir vertina išankstinėms konsultacijoms pateiktus dokumentus, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl įgyvendinamų saugumo priemonių.
5.6. Vykdo elektroninių paslaugų, portalo, dokumentų valdymo ir kitų Inspekcijos taikomųjų informacinių sistemų administravimą, konsultuoja išorinius bei vidinius naudotojus dėl šių sistemų veikimo kilusių problemų.
5.7. Rengia kvalifikacinius reikalavimus numatomoms pirkti informacinių technologijų priemonėms ir paslaugoms bei kompiuterinei įrangai.
5.8. Teikia informaciją apie Inspekcijoje įdiegtas elektronines paslaugas bei informacines sistemas.
5.9. Analizuoja iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių institucijų gautus dokumentus, susijusius su informacinėmis technologijomis ir elektroniniais ryšiais, renka informaciją apie naujausias kompiuterines technologijas, naudojamas Lietuvoje ir užsienio valstybėse, rengia pasiūlymus dėl jų įdiegimo, siekiant pagerinti Inspekcijos veiklos kokybę.
5.10. Pagal kompetenciją derina nuostatus, elgesio kodeksus ir įmonei privalomų taisyklių projektus, kad būtų tinkamai įvertinti klausimai, susiję su informacinėmis technologijomis ir elektroniniais ryšiais.
5.11. Dalyvauja akredituojant už elgesio kodeksų stebėseną atsakingas institucijas ir sertifikavimo įstaigas, siekiant užtikrinti jų veiklos atitiktį ES teisės aktams, nacionaliniams įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
5.12. Dalyvauja vykdant Inspekcijos akredituotų įstaigų priežiūrą.
5.13. Pagal kompetenciją nagrinėja pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.
5.14. Vykdo Inspekcijos veiklos, kontrolės ir statistinių rodiklių apdorojimą ir valdymą IT priemonėmis.
5.15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)


(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: 8 5 2196828
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.