Informacinių technologijų valdymo skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67836
Skelbimo data: 2020-12-02
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacinių technologijų valdymo skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VKE-592


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMO SKYRIAUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR RYŠIŲ SAUGUMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų valdymo skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas (toliau – Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti informacinių sistemų saugą, kuriant ir įgyvendinant elektroninės informacijos saugos politiką. Vertinti informacinių sistemų poreikį, rengti technines užduotis ir specifikacijas, vykdyti jų priežiūrą ir kontrolę. Kurti ir tobulinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –NVSC) valdomas, tvarkomas informacines sistemas bei programas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas vykdo bendrosios veiklos srities informacijos ir ryšių technologijų funkcionavimo ir saugos užtikrinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR RYŠIŲ SAUGUMO SPECIALISTUI

6. Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.3. išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus bei atitikti informacinių sistemų saugos įgaliotiniui teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
6.4. gebėti prižiūrėti informacinių sistemų saugos politikos įgyvendinimą;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.7. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų (elektroninės informacijos, kompiuterinių tinklų, informacinių sistemų bei registrų ir pan.) valdymą, saugą bei priežiūrą;
6.8. išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus bei atitikti informacinių sistemų saugos įgaliotiniui teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
6.9. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, ir leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
6.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.
6.12. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR RYŠIŲ SAUGUMO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia NVSC valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų (toliau – informacinės sistemos) nuostatų, informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planų, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių ir kitų informacines sistemas reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7.2. inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir prižiūri informacinių sistemų ir kūrimo, tobulinimo, keitimo bei modernizavimo darbus;
7.3. užtikrina informacinių sistemų saugą;
7.4. koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių informacinėse sistemose, tyrimą ir bendradarbiauja su kompetentingoms institucijoms, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais;
7.5. organizuoja informacinių sistemų rizikos įvertinimą;
7.6. atlieka kitas informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytas ir informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniui priskirtas funkcijas;
7.7. teikia informacinių sistemų valdytojo ir tvarkytojo vadovui siūlymus dėl:
7.7.1. informacinių sistemų administratorių paskyrimo ir reikalavimų administratoriams nustatymo;
7.7.2. informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo atlikimo;
7.7.3. informacinių sistemų saugos dokumentų priėmimo, keitimo.
7.8. prižiūri NVSC informacijos ir ryšių technologijų veikimą ir saugą;
7.9. rengia NVSC vidaus tvarką nustatančius dokumentus;
7.10. rengia ir teikia informaciją apie NVSC vykdomą veiklą visuomenei, žiniasklaidai;
7.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų planavime;
7.13. dalyvauja rengiant Informacinių technologijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus bei NVSC veiklos efektyvumo didinimo;
7.16. pavaduoja Skyriaus vedėją bei kitus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.18. atlieka kitas įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.

VI. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR RYŠIŲ SAUGUMO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII. ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:

_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.