Informacinių technologijų valdymo skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64866
Skelbimo data: 2020-06-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacinių technologijų valdymo skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VKE-208


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informacinių technologijų valdymo skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Struktūrinių padalinių vadovai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti vieningą informacinių technologijų valdymo sistemą Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vedėjas vykdo bendrosios veiklos srities informacinių sistemų valdymo ir priežiūros funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos mokslų arba informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto, informacinių technologijų valdymą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. mokėti HTML, PHP, ASP, JavaScript programavimo kalbas;
6.6. žinoti duomenų bazių organizavimo pagrindus, mokėti kurti MySQL duomenų bazes bei jas administruoti;
6.7. išmanyti HTML, CSS, XML, Query ir JavaScript;
6.8. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.10. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Informacinių technologijų valdymo skyriui (toliau – Skyrius), planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
7.2. užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos vykdymą laiku, teikia siūlymus NVSC direktoriui ir/ar direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
7.4. analizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą;
7.5. organizuoja sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų bei informacinių sistemų plėtrą bei priežiūrą;
7.6. koordinuoja NVSC informacinių sistemų ir informacinių technologijų struktūros (kompiuterinės ir techninės įrangos, biuro ir interneto ryšio technikos, duomenų perdavimo tinklų ir ryšių) administravimą;
7.7. organizuoja NVSC informacinių sistemų ir informacinių technologijų valdymą, saugos priemonių įgyvendinimą;
7.8. koordinuoja NVSC informacinių sistemų ir informacinių technologijų infrastruktūros incidentų valdymo priemonių administravimą, koordinuoja jų veiklos sutrikimų, gedimų ir šalinimą;
7.9. dalyvauja sprendžiant kompiuterinės ir sisteminės programinės įrangos įsigijimo klausimus;
7.10. koordinuoja NVSC interneto ir intraneto tinklapių techninę priežiūrą;
7.11. organizuoja interneto ir kitų centralizuotų informacinių technologijų paslaugų teikimą NVSC darbuotojams;
7.12. konsultuoja NVSC darbuotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais;
7.13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.14. rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
7.15. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.17. vykdo finansų kontrolę;
7.18. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
7.19. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
7.20. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.22. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
7.23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai bei pasiekti NVSC veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus NVSC direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Skyriaus vedėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.