Informatikos skyriaus Specialistas (informatikas)

Skelbimo nr.: 59114
Skelbimo data: 2019-06-20
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Pareigos: Informatikos skyriaus Specialistas (informatikas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus regiono apylinkės teismo kanclerio
2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-306


VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO
INFORMATIKOS SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teismo Informatikos skyriaus specialistas (toliaus – specialistas) yra specialistų grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą teismo informacinių technologijų apskaitą, veikimą ir kontrolę.
4. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo vieta - Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai, Ukmergės g. 322, Vilnius.
5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Informatikos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
6.2. turėti Kompiuterinio raštingumo pagal Europos standartą (ECDL) pažymėjimą;
6.3. išmanyti HTML, JavaScript, XML, XSLT, IIS 5/6 administravimą, turėti projektavimo žinių;
6.4. turėti žinių apie ugniasienių ir maršrutizatorių administravimą;
6.5. turėti darbo patirties prižiūrint kompiuterinius tinklus;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo veiklą, informacinių sistemų darbą ir apsaugą, asmens duomenų apsaugą, elektroninių dokumentų valdymo taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.8. gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterinių tinklų veikimo, duomenų bazių sudarymo ir funkcionavimo principus, kompiuterio tinklo apsaugos būdus;
6.9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.10. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
6.12. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrinti tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės naudojimą, konsultuoti teismo darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais;
7.2. registruoti ir administruoti lokalius LITEKO vartotojus, juos kuriant priskiriant pagal teismo pareigybes atitinkamas roles, raštiškai supažindinant su duomenų saugos reikalavimais;
7.3. supažindinti (apmokyti) teismo darbuotojus su naujovėmis, pakeitimais naudojamoje programinėje įrangoje, naujomis kompiuterinėmis įrangomis;
7.4. teikti teismo darbuotojams, dirbantiems kompiuterine technika, metodinę ir praktinę pagalbą, diegti ir atnaujinti programinę įrangą, programas, reikalingas darbui teisme;
7.5. periodiškai tikrinti ir vesti teismo kompiuterinės įrangos ir kompiuterinės programos apskaitą, užtikrinti jos tinkamumą darbui bei saugumą;
7.6. inicijuoti biuro technikos įsigijimą bei organizuoti jos įdiegimą, užtikrinti informacinių sistemų darbą bei apsaugą;
7.7. diegti administruojamose sistemose pagal skyriaus patvirtiną sąrašą sisteminę programinę įrangą (operacines sistemas, tvarkykles ir jų atnaujinimus), atlikti įdiegtos įrangos testavimus ir užtikrinti jos optimalų veikimą;
7.8. vykdyti kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinių programų, elektroninio pašto kliento programų priežiūrą ir administravimą;
7.9. vykdyti kompiuterių antivirusinę profilaktiką, taiko prižiūrimiems informaciniams ištekliams prevencines saugos priemones;
7.10. atlikti teismo informacinės sistemos saugos administratoriaus funkcijas;
7.11. užtikrinti garso rinkmenų įrašymą į laikmenas uždarų posėdžių metu;
7.12. užtikrinti vaizdo rinkmenų įrašymą į laikmenas vaizdo duomenų įrašymo metu;
7.13. pagal pareikalavimą prašymo pagrindu išduoti teismo posėdžių garso įrašų kopijas, administruoti išduotų laikmenų apskaitos žurnale;
7.14. organizuoti vaizdo konferencijas;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant raštų ir norminių dokumentų, susijusių su teismo veikla, projektus, teikti išvadas dėl parengtų teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų, teismo administracijos sudaromų sutarčių;
7.17. dalyvauti teismo, ministerijų, kitų Lietuvos Respublikos ir tarptautinių institucijų, organizacijų vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose
7.18. vykdyti kitus teismo informacinių technologijų skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už savalaikį ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą Vilniaus regiono apylinkės teismo informatikos skyriui.


    Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
    Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 322
    Telefonas: 8~5 275 14 15
    El. paštas: vilniaus.regiono@teismas.lt