Informavimo ir konsultavimo skyrius teisininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 4,52 iki 10,5)

Skelbimo nr.: 60329
Skelbimo data: 2019-09-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Informavimo ir konsultavimo skyrius teisininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 4,52 iki 10,5)
Pareigybės aprašymas:
INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informavimo ir konsultavimo skyriaus teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių ir darbuotojų organizacinės saugos srityse;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas, dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose;
5.2. priima ir konsultuoja lankytojus, nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus VDI kompetencijos klausimais;
5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui;
5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas;
5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose;
5.6. organizuoja ir vykdo konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdinėmis priemonėmis;
5.7. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
5.8. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
5.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
5.10. dalyvauja šviečiamuosiuose – konsultaciniuose seminaruose, edukaciniuose projektuose, kituose renginiuose darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, prevencijos temomis;
5.11. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose;
5.12. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais;
5.13. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones;
5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.
______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Algirdo g. 19, 03607 Vilnius
Telefonas: (8 5) 265 0193
El. paštas: info@vdi.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.