Šeštadienis, birželio 25 d.

Infrastruktūros administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 77986
Skelbimo data: 2022-03-18
Skelbimas galioja iki: 2022-04-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Infrastruktūros administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato., darbo laiko norma- 20 val. per savaitę;
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7,55-8,17, kai darbuotojo darbo laiko norma yra 40 val. per savaitę Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:

Svajonė Alunderienė vyresnioji patarėja pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Telefono numeris:

(8 5) 249 9330 E. pašto adresas:

Svajone.Alunderiene@avnt.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. P1- 95

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. P1-184 redakcija)

INFRASTRUKTŪROS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Infrastruktūros administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas.
  2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti daugiau kaip 2 metų profesinio darbo patirtį IT srityje;

3.3. mokėti administruoti informacines sistemas ir registrus;

3.4. būti susipažinus su kibernetinio saugumo reikalavimais;

3.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinius pareigybės kompetencijos klausimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo AVNT valdomų ir/ar tvarkomų informacinių sistemų (toliau – AVNT IS) duomenų ir kibernetinės saugos priežiūrą;

4.2. vykdo kibernetinės saugos politikos įgyvendinimo priežiūrą;

4.3. atlieka AVNIS ir kitų AVNT valdomų informacinių sistemų efektyvumo ir sąveikumo analizę;

4.4. dalyvauja rengiant įsigyjamos techninės ir programinės įrangos bei kompiuterinių paslaugų technines užduotis (specifikacijas), informacinių sistemų plėtros pirkimo dokumentus (kvalifikacinius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus);

4.5. dalyvauja AVNT IS kūrimo, modernizavimo, testavimo, diegimo darbuose, naujos ir (ar) modifikuotos programinės įrangos priėmimo eksploatuoti veiklose;

4.6. nustato ir registruoja AVNT IS sutrikimų priežastis, koordinuoja sutrikimų šalinimą;

4.7. bendrauja su AVNT IS diegėjais sistemų priežiūros ir palaikymo klausimais;

4.8. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl AVNT IS kūrimo ir modifikavimo;

4.9. telefonu, el. paštu ar kitais būdais konsultuoja AVNT ir kitų institucijų darbuotojus AVNT IS naudojimo klausimais, teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant AVNT IS esančią informaciją;

4.10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo, AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Susipažinau:

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

_____________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37052125464
El. paštas: info@avnt.lt
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.