Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 6,5 (bandomuoju laikotarpiu), nuo 7,7 iki 8 (po bandomojo laikotarpio); Darbo vieta - Vilnius)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71385
Skelbimo data: 2021-06-09
Skelbimas galioja iki: 2021-06-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 6,5 (bandomuoju laikotarpiu), nuo 7,7 iki 8 (po bandomojo laikotarpio); Darbo vieta - Vilnius)
Pareiginės algos koeficientas: 6.20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,097.40
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 6,5 (bandomuoju laikotarpiu), nuo 7,7 iki 8 (po bandomojo laikotarpio);
Darbo vieta - Vilnius
Pareigybės aprašymas:
INFRASTRUKTŪROS IR SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Užimtumo tarnybos kompiuterinės technikos bei programinės įrangos priežiūros organizavimui ir naujų sprendimų kūrimui.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros srityje;
6.3. gerai žinoti kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 10 operacines aplinkas arba išmanyti programavimą PHP, JavaScript, HTML / CSS kalbomis ir jų pagrindu veikiančius rėmus (angl. framework).

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Užimtumo tarnybos kompiuterinės įrangos priežiūrą ir remontą;
7.2. vykdo esamų Užimtumo tarnybos Informacinių sistemų programavimą, modernizavimą arba naujų funkcijų programavimą;
7.3. konsultuoja Užimtumo tarnybos darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais, sprendžia kompiuterinių tinklų vartotojams iškylančias problemas;
7.4. gavus pavedimą, atstovauja Skyriui institucijose, įstaigose bei organizacijose;
7.5. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;
7.6. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Kanclerio ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
__________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.