Institucinio vertinimo skyriaus Vertinimo koordinatorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97728
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: Institucinio vertinimo skyriaus Vertinimo koordinatorius
Pareiginės algos koeficientas: 0,95
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1696,13
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis: siūlomas bendras darbo užmokesčio koeficientas – 0,95 (pareiginės algos baziniais dydžiais), siūlomas bendras darbo užmokestis su visais mokesčiais – 1696,13 Eur. Kontaktai pasiteiravimui: el. paštas: reda.packauskiene@skvc.lt, Tel. Nr.: 852053691
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro
2024 m. liepos 8 d.
Direktoriaus įsakymas
Nr.: V-70

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – Biudžetinių įstaigų kvalifikuoti darbuotojai.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. Išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo organizavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ir akreditavimo, paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo, aukštųjų mokyklų pažangos vertinimo organizavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. konsultavimas išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo klausimais;
6.2. informacijos apie išorinį aukštųjų mokyklų veiklos kokybės užtikrinimą rinkimas ir analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus su vertinimu susijusiais klausimais.
8. Peržiūri ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl aukštųjų mokyklų vertinimui pateiktų dokumentų tinkamumo.
9. Organizuoja ekspertų atranką ir pirkimą.
10. Administruoja ir koordinuoja vertinimo procesą, įskaitant ekspertų darbą, vizitą į aukštąją mokyklą, reikalingos medžiagos bei informacijos surinkimą bei persiuntimą, išvadų rengimą ir visą su procesu susijusią dokumentaciją ir pan.
11. Konsultuoja ekspertus klausimais, susijusiais su ekspertiniu vertinimu.
12. Veda mokymus ir skaito pranešimus.
13. Kartu su ekspertais dalyvauja studijų vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose.
14. Užtikrina sklandų ir savalaikį, teisės aktuose įtvirtintą viso vertinimo proceso eigą bei rezultatą.
15. Esant reikalui, verčia iš anglų arba į anglų kalbą.
16. Koordinuoja išvadų rengimo, derinimo bei tvirtinimo procesą.
17. Peržiūri ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl išvadų ar kitų proceso metu sugeneruotų dokumentų tinkamumo.
21. Renka grįžtamąjį ryšį iš aukštųjų mokyklų ir ekspertų apie buvusį vertinimą.
23. Užtikrina savalaikį informacijos pateikimą ir viešinimą.
24. Renka, sistemina, analizuoja su vertinimu susijusius duomenis.
25. Dalyvauja tobulinant skyriaus metodinę medžiagą.
26. Organizuoja su veikla susijusius renginius.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
28. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis.
29. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas.
30. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES 2016679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 9546EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
31. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.
32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
34. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
34.1. kalba – anglų;
34.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.