Institucinio vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43618
Skelbimo data: 2020-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Institucinio vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2019 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-86


INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Institucinio vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą ir akreditavimą, Lietuvos aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – mokslo ir studijų kokybės vertinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.3. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Organizuoja aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą ir akreditavimą, Lietuvos aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimą:
5.1.1. Rengia ir tobulina metodines priemones, reikalingas Skyriaus veiklai vykdyti;
5.1.2. Atlieka tinkamą ekspertų atranką bei sudaro ekspertų ir darbo grupes;
5.1.3. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas;
5.1.4. Konsultuoja ekspertus ir aukštųjų mokyklų darbuotojus;
5.1.5. Inicijuoja teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos vykdymu, projektų rengimą;
5.1.6. Nagrinėja Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) pateiktus valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, rengia atsakymus;
5.1.7. Rengia informaciją, susijusią Skyriaus veikla;
5.1.8. Atsako už informacijos apie ekspertinio vertinimo išvadų viešą skelbimą ir kaupimą;
5.1.9. Kaupia informaciją apie ekspertus;
5.1.10. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia administracinių sprendimų projektus;
5.1.11. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
5.1.12. Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
5.2. Dalyvauja išoriniame mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybės vertinime:
5.2.1. Vertina aukštųjų mokyklų veiklos ir jų studijų programų, studijų krypčių atitikimą teisės aktų reikalavimams;
5.2.2. Organizuoja ekspertų grupės atranką ir ekspertų grupės darbą;
5.2.3. Kartu su ekspertų grupe vizituoja vertinamąsias aukštąsias mokyklas;
5.2.4. Pagal poreikį padeda versti žodžiu iš lietuvių į anglų/ iš anglų į lietuvių kalbų vizitų metų;
5.2.5. Kartu su ekspertų grupe rengia vertinimo išvadas;
5.3. Atstovauja Centrą kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
5.4. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su mokslu ir studijomis, rengti;
5.5. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
5.6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
5.7. Nesant Skyriaus vedėjo ir esant paskyrimui, laikinai vykdo jo funkcijas arba nesant kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas;
5.8. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą: Mūsų įstaigos valstybės tarnautojams suteikiame galimybę turėti papildomą pajamų šaltinį prisidedant prie įstaigos vykdomų projektų.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.