Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9170
Skelbimo data: 2020-05-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareigybės aprašymas:

INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa) įgyvendinamų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų finansinių priemonių (toliau – finansinės priemonės) valdymu ir administravimu.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES sanglaudos politikos organizavimo, koordinavimo ir jos įgyvendinimo kontroliavimo Lietuvoje, kiek tai susiję su finansinių priemonių valdymu ir administravimu – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Partnerystės sutartimi, patvirtinta 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri partnerystės sutarties su Lietuva elementai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)4234), veiksmų programa;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų finansinių priemonių įgyvendinimą;

4.5. būti susipažinęs su 2014–2020 metų ES investicijų valdymo ir kontrolės institucine sistema Lietuvoje;

4.6. būti susipažinęs su vadovaujančiosios institucijos funkcijomis ir atsakomybe;

4.7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.9. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.12. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės) susijusias su finansinių priemonių energijos efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose srityje įgyvendinimu:

5.1.1. atlikti su fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) veikla susijusių įtariamų pažeidimų tyrimus ir kitas su tinkamo finansinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimu susijusias funkcijas, numatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 4.15.1–4.15.3 papunkčiuose;

5.1.2. rengti ir tvirtinti išlaidų deklaracijas ir metines sąskaitas, rengia deklaruotinų Europos Komisijai projektų išlaidų ataskaitas, parengia teikiamas tvirtinančiajai institucijai išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir deklaruotinų Europos Komisijai projektų išlaidų ataskaitas;

5.1.3. tikrinti projektų vykdytojų teikiamus įgyvendinamų projektų, apimančių finansines priemones, mokėjimo prašymus, nustatyti mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai;

5.1.4. rengti planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų prognozes, ir organizuoti jų teikimą ministerijai, pagal kompetenciją atsakingai už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, ir mokėjimo institucijai;

5.2. pagal pareigybės aprašyme priskirtą atsakomybės sritį atlikti kitas funkcijas, susijusias su finansinių priemonių administravimu:

5.2.1. atlikti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje nurodytas funkcijas:

5.2.1.1. rengti išvadas dėl veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonėms taikytinų projektų atrankos kriterijų tinkamumo ir rekomendacijas dėl jų teikimo veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti;

5.2.1.2. kontroliuoti, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose nustatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

5.2.1.3. pagal kompetenciją registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su skyriui nustatytomis funkcijomis;

5.2.1.4. talpinti Europos Komisijai su skyriui nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją Informacinėje ES fondų valdymo sistemoje;

5.2.1.5. užtikrinti audito seką, saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.2.1.6. dalyvauti rengiant metines ir galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnyje nurodytą finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaitą;

5.2.1.7. rinkti informaciją, ją apdoroti, rengti dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus vadovaujančiosios institucijos funkcijoms, nurodytoms reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje, atlikti;

5.2.2. analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus (pagal analizės išvadas) rengia dokumentus dėl priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnyje, taikymo;

5.2.3. taikyti kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte;

5.2.4. dalyvauti rengiant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams užbaigti reikalingus dokumentus;

5.3. atlikti ir departamente koordinuoti kitas su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusias funkcijas:

5.3.1. rengti mokėjimo institucijai teikiamus Europos investicijų banko (toliau – EIB) 2014–2020 metais Lietuvai skirtos paskolos paskirstymo prašymus, taip pat kontroliuoti, kad EIB būtų pateikti kiti duomenys, reikalingi EIB paskolos išmokoms gauti;

5.3.2. koordinuoti ir organizuoti veiksmus dėl tinkamų sąlygų, reikalingų nacionalinei (-ėms) skatinamojo finansavimo įstaigai (-oms) kurti, kaip numatyta 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo, sudarymo;

5.4. rengti ir teikti departamento vyresniajam patarėjui, koordinuojančiam skyriaus veiklą, prireikus – departamento direktoriui (toliau bendrai – departamento vadovai), prireikus Lietuvos Respublikos finansų viceministrui pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas veiklos sritis (toliau – viceministras), Lietuvos Respublikos finansų ministrui pasiūlymus dėl efektyvesnio investavimo įgyvendinant veiksmų programą;

5.5. rengti pasiūlymus departamento vadovams dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;

5.6. rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai ir kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

5.7. rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

5.8. rengti ir skelbti informaciją, susijusią su skyriaus kompetencija, ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir intranete;

5.9. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.10. dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais darbo grupėse ir komisijose;

5.11. atstovauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais darbo grupėse ir komisijose, teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

5.12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJo PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-05-29
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.