Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9266
Skelbimo data: 2020-08-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-217
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
INVESTICIJŲ DEPARTAMENTAS
INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Investicijų srityje, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis..

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Rengia išvadas dėl Partnerystės sutarties, patvirtintos 2014-06-20 Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu,suderinamumo su veiksmų programa, Partnerystės sutarties ir veiksmų programos suderinamumo su kitais nacionaliniais ir Lietuvai skiriamų ES biudžeto lėšų, išskyrus ES sanglaudos politikos fondų lėšas, panaudojimo strateginio planavimo dokumentais..

14. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl EK pasiūlymų dėl ES sanglaudos politikos perspektyvų, prioritetų, krypčių ir iniciatyvų bei pasirengimo finansiniam laikotarpiui po 2020 metų, organizuoja jų derinimą, vertina kitų ES valstybių narių pasiūlymus ir dalyvauja atstovaujant LR pozicijai ES institucijose..

15. Analizuoja EK ir ES valstybių narių pasiūlymus dėl Sanglaudos politikos ateities ir vertina jų suderinamumą su Lietuvos plėtros prioritetais, dalyvauja LR ES sanglaudos politikos fondų lėšų panaudojimo dokumentų rengimo ir derinimo su Europos Komisija procesuose..

16. Analizuoja ir vertina papildomumo principo, nustatyto 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 laikymąsi, rengia informaciją apie tai, organizuoja jos pateikimą EK..

17. Planuoja integruotas teritorines investicijas LR ES sanglaudos politikos fondų lėšų panaudojimo dokumentuose ir koordinuoja jų įgyvendinimą..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2.
studijų kryptis – ekonomika (arba);

18.3.
studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

18.4.
studijų kryptis – teisė (arba);

18.5.
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

18.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

18.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

18.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.9.
darbo patirties sritis – es struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
18.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

18.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba - anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


20.1.

komunikacija - 3 lygis;


20.2.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


20.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4.

organizuotumas - 3 lygis;


20.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


21.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


21.2.

įžvalgumas - 3 lygis.


22. Profesinė kompetencija:


22.1.

lietuvos respublikos ir es teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių es struktūrinių fondų lėšų administravimą, išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-08-13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.