Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9190
Skelbimo data: 2020-06-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareigybės aprašymas:

INVESTICIJŲ departamento

valdymo IR KONTROLĖS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Investicijų departamento (toliau – departamentas) Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad investicijų valdymo ir kontrolės sistemų institucijos pasiektų joms keliamus tikslus, veikdamos sklandžiai ir optimaliai naudodamos išteklius.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos valdymo ir kontrolės sistemų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų administravimą;

4.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. atlikti šias 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės):

5.1.1. rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus, kiek tai susiję su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, pagal poreikį rengti veiksmų programų administravimą ir finansavimą reglamentuojančių dokumentų ir metodinių nurodymų projektus, rengti paaiškinimus institucijoms dėl jų taikymo;

5.1.2. rengti ir teikti skyriaus atsakingam darbuotojui su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą parengti ir atnaujinti ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

5.1.3. vykdyti vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis, pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę:

5.1.3.1. analizuoti, ar tarpinių institucijų vidaus sistemos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, nustatytus funkcijų vykdymo reikalavimus, rengti pasiūlymus (rekomendacijas) dėl tarpinių institucijų vidaus sistemų tobulinimo ir organizuoti jų teikimą tarpinėms institucijoms;

5.1.3.2. vykdyti nuolatinę funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;

5.1.4. atlikti veiksmus, susijusius su Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė), kitų audito institucijų ir (ar) įmonių (toliau kartu – audito institucijos) atliekamais valdymo ir kontrolės sistemos auditais:

5.1.4.1. organizuoti pasirengimą ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditams;

5.1.4.2. analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas, rengti pasiūlymus ir organizuoti jų teikimą atitinkamoms institucijoms dėl šiose ataskaitose pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų ir prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

5.1.5. atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su informavimu ir komunikavimu apie ES struktūrinius fondus:

5.1.5.1. rengti ir teikti komunikacijos strategiją ir jos pakeitimus Informavimo ir komunikacijos grupei pritarti ir Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti, koordinuoti komunikacijos strategijos įgyvendinimą;

5.1.5.2. organizuoti metinių komunikacijos planų rengimą ir įgyvendinimą, teikti metinį komunikacijos planą Informavimo ir komunikacijos grupei pritarti ir Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti;

5.1.5.3. organizuoti ketvirtinio komunikacijos plano metiniam komunikacijos planui įgyvendinti rengimą ir įgyvendinimą, teikti ketvirtinį komunikacijos planą Informavimo ir komunikacijos grupei tvirtinti;

5.1.5.4. koordinuoti ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų informavimo apie ES struktūrinius fondus veiksmus;

5.1.5.5. koordinuoti ES struktūrinių fondų svetainės kūrimą ir plėtrą;

5.1.5.6. užtikrinti, kad apie ES struktūrinius fondus būtų informuojama ES struktūrinių fondų svetainėje;

5.1.6. analizuoti informaciją esančią ES struktūrinių fondų lėšų kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) ir registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, kartu su atsakingais departamento valstybės tarnautojais kurti ir plėtoti kontrolės modulį SFMIS;

5.1.7. organizuoti su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusios informacijos teikimą Europos Komisijai per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;

5.2. rengti su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiams užbaigti;

5.3. atlikti koordinavimo institucijos funkcijas, įgyvendinant kitos tarptautinės finansinės paramos programas – EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą):

5.3.1. rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių tarptautinės finansinės paramos administravimą, projektus, kiek tai susiję su tarptautinių finansinių paramos programų auditų atlikimu;

5.3.2. koordinuoti veiksmus, susijusius su atliekamais tarptautinių finansinių paramos programų auditais;

5.3.3. rengti ir derinti su programų operatoriais, programų partneriais, Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija ir EEE finansinio mechanizmo komitetu EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų komunikacijos strategiją bei koordinuoti jos įgyvendinimą;

5.3.4. koordinuoti ir prižiūrėti programų operatorių komunikacijos ir informavimo apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus veiksmus;

5.3.5. užtikrinti, kad apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus būtų informuojama EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėje;

5.4. rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programos valdymo ir kontrolės sistemų tobulinimo;

5.5. rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;

5.6. rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

5.7. rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, Europos Audito Rūmams, kitoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir galutiniams paramos gavėjams bei visuomenei;

5.8. bendradarbiauti su Europos Audito Rūmais, Europos Komisija, valstybių donorių atsakingomis institucijomis, kitomis institucijomis, Finansų ministerijos administracijos padaliniais ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programų valdymo ir kontrolės sistemų kūrimo, priežiūros ir tobulinimo klausimais;

5.9. skelbti reikiamą informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų svetainėje (www.eeagrants.lt, www.norwaygrants.lt) Finansų ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir intranete;

5.11. saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.12. pavaduoti kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, išvykus į komandiruotę ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

–––––––––––––––––––––

Susipažinau:

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-06-17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.