Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65938
Skelbimo data: 2020-08-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

INVESTICIJŲ departamento

valdymo IR KONTROLĖS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Investicijų departamento (toliau – departamentas) Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. turėti darbo patirties Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų arba tarptautinių programų lėšų administravimo, arba projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų ar tarptautinių programų lėšomis, administravimo srityje;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų bei Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą;

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais informavimą ir komunikaciją apie ES fondus bei EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus;

3.5. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

3.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

3.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

3.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis; teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

3.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

3.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

4.1. atlikti šias 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas:

4.1.1. rinkti ir sisteminti informaciją, reikalingą metiniam komunikacijos planui parengimui, teikti metinį komunikacijos planą Informavimo ir komunikacijos grupei pritarti ir Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti;

4.1.2. organizuoti Informavimo ir komunikacijos grupės veiklą ir ją techniškai aptarnauti;

4.1.3. organizuoti pasirengimą ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos audituose, rinkti, sisteminti ir teikti Europos Audito Rūmams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei (toliau – Valstybės kontrolė), kitoms audito institucijoms ir (ar) įmonėms (toliau kartu – audito institucijos) reikalingą informaciją;

4.1.4. registruoti SFMIS2014 informaciją apie visus atliktus ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditus ir patikrinimus, jų metu departamentui pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, jų įgyvendinimo priemones, veiksmus, atliktus įgyvendinant rekomendacijas;

4.1.5. stebėti ar Veiksmų programos tarpinės institucijos laiku ir tinkamai į SFMIS suveda informaciją apie audito institucijų pastebėjimus ir rekomendacijas, apie neatitikimus ir vėlavimus informuoti tarpines institucijas;

4.1.6. rengti informaciją apie ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitose pateiktas rekomendacijas, jų įgyvendinimo būklę ir organizuoti šios informacijos teikimą atitinkamoms institucijoms, prižiūrėti audito rekomendacijų įgyvendinimą;

4.1.7. organizuoti Pažeidimų kontrolierių darbo grupės veiklą: techniškai aptarnauti Pažeidimų kontrolierių darbo grupę, rinkti, sisteminti ir teikti Pažeidimų kontrolierių darbo grupės susitikimams reikalingą informaciją, rengti ir derinti Pažeidimų kontrolierių darbo grupės protokolus ir pan.

4.1.8. koordinuoti rizikos valdymo procesą: rinkti ir sisteminti informaciją apie planuojamas nustatyti rizikos valdymo priemones, rengti metinius rizikos valdymo planus, rengti rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo lenteles, sisteminti informaciją apie rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklę, atliktus veiksmus ir pan.

4.2. atlikti šias 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmų koordinuojančiosios institucijos funkcijas:

4.2.1. organizuoti pasirengimą EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos audituose, rinkti, sisteminti ir teikti audito institucijoms ir (ar) įmonėms (toliau kartu – audito institucijos) reikalingą informaciją;

4.2.2. rengti informaciją apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitose pateiktas rekomendacijas, jų įgyvendinimo būklę ir organizuoti šios informacijos teikimą atitinkamoms institucijoms, prižiūrėti audito rekomendacijų įgyvendinimą;

4.2.3. koordinuoti rizikos valdymo procesą: rinkti ir sisteminti informaciją apie planuojamas nustatyti rizikos valdymo priemones, rengti metinius rizikos valdymo planus, rengti rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo lenteles, sisteminti informaciją apie rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklę, atliktus veiksmus ir pan.

4.3. skelbti reikiamą informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir intranete;

4.4. užtikrinti audito seką, saugoti gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

4.5. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimai.

–––––––––––––––––––––

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas intervale 8,4-9,84, įvertinus turimą profesinio darbo patirtį.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2390 000
El. paštas: finmin@finmin.lt
Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.