Investicijų ir techninės plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,45 iki 7,60, priklausomai nuo profesinio darbo stažo)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66322
Skelbimo data: 2020-08-31
Konkursą inicijuojanti įstaig: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Investicijų ir techninės plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,45 iki 7,60, priklausomai nuo profesinio darbo stažo)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ IR INVESTICIJŲ VALDYBOS
INVESTICIJŲ IR TECHNINĖS PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 33319)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdyba) Investicijų ir techninės plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – formuoti ir įgyvendinti policijos sistemos plėtros strategiją investicijų ir ilgalaikio turto aprūpinimo (toliau – investicijos) klausimais; pagal kompetenciją užtikrinti policijos sistemai būtinų biudžeto asignavimų planavimą, paskirstymą ir veiksmingą išteklių naudojimą policijos sistemoje sudarant tinkamas sąlygas darbuotojams dirbti ir lankytojams priimti; rengti ir dalyvauti rengiant ir svarstant žinybinius bei kitus teisės aktus investicijų planavimo srityje; kaupti ir analizuoti įvairią informaciją policijos investicijų klausimais.
4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo / investicijų planavimo / projektų įgyvendinimo srityje;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybą, policijos veiklą, valstybės ir vidaus tarnybą, turto valdymą, biudžetinės įstaigos finansinę veiklą bei planavimą, viešąjį administravimą, investicijų ir investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą, ir vadovautis jais savo veikloje;
5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti metodines rekomendacijas, teisės aktų projektus, gebėti apibendrinti praktinę patirtį, planuoti ir organizuoti darbus, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
5.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
5.6. gebėti apibendrinti informaciją, analizuoti įvairaus lygio problemas ir rasti optimalius jų sprendimo variantus;
5.7. pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti raštvedybos taisykles;
5.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir koordinuoja trumpalaikių ir ilgalaikių investicijų planų bei valstybės investicijų įgyvendinimo ataskaitų pateikimą nustatytais terminais suinteresuotoms institucijoms ir vidaus poreikiams;
6.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) biudžeto projektą, biudžeto paskirstymą policijos įstaigoms, sudarant programos sąmatos įvykdymo ir kitas priskirtas ataskaitas;
6.3. rengia informacinę analitinę medžiagą investicijų planavimo ir techninės plėtros klausimais;
6.4. pagal kompetenciją analizuoja ir sistemina policijos sistemos plėtros poreikius, rengia atitinkamas plėtros programas, projektus, analizuoja jų įgyvendinimą;
6.5. koordinuoja ir kontroliuoja veiksmingą investicijoms skirtų lėšų panaudojimą pagal atskirus investicijų projektus ir priemones, koordinuoja darbų atlikimą;
6.6. koordinuoja tinkamą Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programos projektų įgyvendinimą;
6.7. inicijuoja įstatymų, kitų teisės aktų, norminių dokumentų pakeitimus arba naujų projektų rengimą investicijų klausimais;
6.8. teikia policijos įstaigoms metodinę pagalbą investicijų klausimais;
6.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų atstovais;
6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant policijos strateginį veiklos planą, siekdamas, kad policijos sistema veiktų efektyviai ir racionaliai;
6.11. Policijos departamento vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
6.12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl mokslo, technikos naujovių panaudojimo ir įdiegimo;
6.13. nustatyta tvarka dalyvauja atliekant policijos įstaigų veiklos patikrinimus;
6.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų, įmonių paklausimus (raštus);
6.15. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Valdybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

___________________


Susipažinau
__________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas, pavardė)
_______________________________
(data)


#757507 2020-04-10
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.