Šeštadienis, birželio 25 d.

Investicijų ir techninės plėtros skyrius Vyriausiasis specialistas (nuo 7,70 iki 8,50 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo profesinio darbo stažo))

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 78407
Skelbimo data: 2022-03-31
Skelbimas galioja iki: 2022-04-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Investicijų ir techninės plėtros skyrius Vyriausiasis specialistas (nuo 7,70 iki 8,50 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo profesinio darbo stažo))
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Policijos departamentas prie LR VRM
Pareigybės aprašymas:

TURTO VALDYMO VALDYBOS

INVESTICIJŲ IR TECHNINĖS PLĖTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(funkcijos kodas 33319)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo valdybos (toliau – Valdyba) Investicijų ir techninės plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį, priklauso specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėtine žemesnį kaip aukštąjįuniversitetinįišsilavinimąsu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintąišsilavinimąarba aukštąjįkoleginįišsilavinimąsu profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintąišsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį transporto ar materialinio techninio aprūpinimo arba turto valdymo srityje;

3.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, turto valdymą, biudžetinės įstaigos finansinę veiklą irplanavimą, materialinių vertybių apskaitą, transporto įsigijimą ir eksploataciją, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą;

3.4. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, metodines rekomendacijas, teisės aktų projektus, gebėti apibendrinti praktinę patirtį bei planuoti ir organizuoti darbus;

3.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

3.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Officearba Libre Officeprogramųpaketu;

3.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informaciją, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie policijos įstaigų aprūpinimą transporto priemonėmis, pareigūnų aprūpinimą pagal standartus ir kitomis techninėmis priemonėmis bei skiriamas lėšas policijos įstaigoms transporto priemonėms, pareigūnų aprūpinimui pagal standartus ir kitoms techninėms priemonėms bei teikia siūlymus dėl efektyvaus ir racionalaus šių lėšų panaudojimo;

4.2. apibendrina policijos sistemos transporto priemonių, pareigūnų aprūpinimo pagal standartus ir kitų techninių priemonių poreikį ir teikia pasiūlymus dėl šių poreikių patenkinimo ir paskirstymo;

4.3. rengia transporto priemonių, pareigūnų aprūpinimo pagal standartus ir kitų techninių priemonių viešųjų pirkimų technines specifikacijasir kitą susijusią dokumentaciją, dalyvauja pirkimo procedūrose, pagal kompetenciją rengia sutarčiųprojektus, kontroliuoja ir dalyvauja įgyvendinant sutartis;

4.4. rengia kartu su kitais padaliniais transporto priemonių limitus ir ridos normatyvus, sistemina ir analizuoja informaciją apie policijos sistemos automobilių ridas, teikia pasiūlymus dėl transporto priemonių limitų ir ridos normatyvų;

4.5. organizuoja gautų naujų transporto priemonių, pareigūnų aprūpinimo pagal standartus ir kitų techninių priemonių paskirstymo policijos įstaigoms būtinų dokumentų rengimą;

4.6. teikia metodinę ir praktinę pagalbą policijos įstaigoms transporto priemonių, pareigūnų aprūpinimo pagal standartus ir kitų techninių priemonių įsigijimo ir eksploatacijos klausimais;

4.7. pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia teisės aktų pakeitimus arba naujų teisės aktų projektus transporto priemonių ir kitų materialinio aprūpinimo išteklių įsigijimo ir naudojimo klausimais;

4.8. pagal kompetenciją rengia projektus, skirtus finansuoti iš įvairių tarptautinių ir užsienio šalių programų, fondų ar institucijų lėšų;

4.9. dalyvauja rengiant programas, planus, projektus materialiniam ir techniniam aprūpinimui gerinti;

4.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant policijos strateginį veiklos planą, siekdamas, kad policijos sistema veiktų efektyviai ir racionaliai;

6.11.Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

4.12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl mokslo, technikos naujovių panaudojimo ir įdiegimo;

4.13. nustatyta tvarka dalyvauja atliekant tikslinius ir netikėtus policijos įstaigų veiklos patikrinimus;

4.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų, įmonių paklausimus (raštus);

4.15. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Valdybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

___________________________________

Susipažinau

__________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.