Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44646
Skelbimo data: 2020-06-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareigybės aprašymas:

IŠLAIDŲ INVESTICIJOMS DEKLARAVIMO departamento

grąžinAmų LĖŠŲ IR RIZIKINGŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento (toliau – departamentas) Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Investicijų veiksmų programa), kiek tai susiję su išlaidų auditų ir (arba) kitų patikrinimų rezultatų įvertinimu deklaravimo tikslais, sąskaitų Europos Komisijai (toliau – Komisijai) parengimu.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES struktūrinių fondų lėšų administravimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų administravimą;

4.3. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų administravimo ir valdymo institucinėmis sistemomis Lietuvoje;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

4.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. vadovaujantis departamento direktoriaus patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.), atlikti Investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

5.1.1. tikrinti tarpinių ir vadovaujančiosios, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai;

5.1.2. rengti ir departamento Išlaidų deklaravimo skyriui teikti būtiną informaciją, kad rengiant mokėjimo paraiškas Komisijai būtų atsižvelgta į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų, Europos Audito Rūmų, Komisijos, teisėsaugos bei valdymo ir kontrolės sistemos institucijų patikrinimų rezultatus, kai taikoma pagal Komisijos reikalavimus;

5.1.3. rengti sąskaitas Komisijai. Rengdamas jas:

5.1.3.1. įsitikinti ir patvirtinti, kad rengiamos ir teikiamos sąskaitos Komisijai atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 126 straipsnio c dalyje nustatytus reikalavimus ir iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gavęs pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į sąskaitas Komisijai įtrauktomis išlaidomis;

5.1.3.2. atsižvelgti į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų, Europos Audito Rūmų, Komisijos, teisėsaugos bei valdymo ir kontrolės sistemos institucijų patikrinimų rezultatus, kai taikoma pagal Komisijos reikalavimus;

5.1.4. tvarkyti grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų (toliau – grąžintinos ir grąžintos lėšos) apskaitą;

5.1.5. dalyvauti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinė valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) SFMIS 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014);

5.1.6. registruoti SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, Informacinėje ES 2014–2020 metų fondų valdymo sistemoje registruoti reikalingą informaciją;

5.1.7. rengti vadovaujančiajai institucijai teikiamą informaciją, kurios reikia Investicijų veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

5.1.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengti institucijoms ir įstaigoms, Investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, Investicijų veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei teikiamą informaciją apie Investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;

5.1.9. rengti arba dalyvauti vadovaujančiajai institucijai rengiant ir atnaujinant teisės aktus, reglamentuojančius valdymo ir kontrolės sistemą, Investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikti atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

5.1.10. įtarus pažeidimą arba gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą, apie tai rengti informaciją įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones;

5.1.11. atlikti kitas teisės aktais nustatytas Investicijųveiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas, kiek tai susiję kiek tai susiję su galimai netinkamų ir (arba) netinkamų finansuoti išlaidų vertinimu ir sąskaitų Komisijai rengimu;

5.2. teikti paaiškinimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymo;

5.3. rengti skyriaus kompetencijai priskirtus departamento darbo procedūras aprašančius dokumentus (aprašus, vadovus, instrukcijas ir pan.) ir (arba) jų dalis;

5.4. saugoti skyriaus gautus, rengtus ir siųstus (pateiktus) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims dokumentus ir užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims pagal ir administruojamas programas;

5.5. sisteminti informaciją, gaunamą iš Komisijos ir iš kitų fizinių ar juridinių asmenų, susijusią su baigtomis ir (arba) administruojamomis programomis;

5.6. rengti medžiagą susitikimams su ES ir (arba) kitų valstybių, teikiančių tarptautinę finansinę paramą, institucijų atstovais dėl administruojamų programų ir, prireikus, dalyvauti šiuose susitikimuose;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengti teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;

5.8. esant ministerijos kanclerio pavedimui, skelbti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl šių teisės aktų Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje;

5.9. dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.10. pagal kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, kurių reikia veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

5.11. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant skyriaus tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.