Įstaigos vadovas

Skelbimo nr.: 59115
Skelbimo data: 2019-06-20
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla
Pareigos: Įstaigos vadovas
Pareigybės aprašymas:
Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:
Organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą pradinėse klasėse, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – užtikrina ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę.
Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina mokinių ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai).
Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius, įstaigos veiklos ir savo darbo ataskaitas.
Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
• turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip penkių metų pedagoginio darbo stažą;
• išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai;
• mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis, naudotis socialiniais tinklais;
• gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
• gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
• gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą;
• išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Kauno r. sav. Ringaudų k. Gėlių g. 2
Telefonas: (8 37) 56 31 44
El. paštas: pradine@ringaudai.kaunas.lm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.