Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Įstaigos vadovas

Skelbimo nr.: 60400
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika
Pareigos: Įstaigos vadovas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės mero
2019 m. rugsėjo 6 d.
potvarkiu Nr. 22-211/19


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybės charakteristiką, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas.
2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.
3. Direktorių konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia bei kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras.
4. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.
5. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Direktorių jo nesant pavaduoja Įstaigos Direktoriaus pavaduotojas. Nesant Direktoriaus ir Direktoriaus pavaduotojo, Direktorių pavaduoja Savivaldybės mero Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.
7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba Direktoriaus iniciatyva.

II. REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

9. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
9.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
9.3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
9.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
9.5. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
9.6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
9.7. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
9.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
9.9. būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais, turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą;
9.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

10. Direktoriaus pareigas einantis asmuo, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
10.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
10.2. planuoja įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
10.3. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija nustato pagrindines Įstaigos veiklos plėtojimo kryptis, sudaro ir tvirtina Įstaigos strateginį veiklos planą (ilgalaikį ir trumpalaikį);
10.4. įgyvendina savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos priimtus sprendimus;
10.5. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija nustato Įstaigos vidaus struktūrą;
10.6. teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
10.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;
10.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą, nustato darbuotojų darbo užmokestį;
10.9. skatina Įstaigos darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas, leidžia juos atostogų ir į komandiruotes, nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;
10.10. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, Įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Įstaigos administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
10.11. kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos padalinių ir filialų veiklos optimizavimo, jų reorganizavimo ar likvidavimo;
10.12. suderina su Įstaigos stebėtojų taryba ir tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
10.13. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus;
10.14. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija tvirtina Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
10.15. užtikrina Įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir komunikacijų remontą, organizuoja investicinių projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų rengimą ir derina jas su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija;
10.16. organizuoja Įstaigos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą;
10.17. tvirtina Įstaigos padalinių darbo planus bei kitus operatyvinius ir planinius dokumentus;
10.18. vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas, kitus dokumentus, renka duomenis ir teikia juos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
10.19. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą;
10.20. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;
10.21. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
10.22. kontroliuoja Įstaigos padalinių ir jų vadovų darbo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą;
10.23. priima ir vertina Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, užtikrinančių kokybišką Įstaigos paslaugų teikimą;
10.24. gavęs savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimą raštu, pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo, užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
10.25. rengia ir koreguoja kolektyvinę sutartį;
10.26. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, būtinas sklandžiai Įstaigos veiklai užtikrinti.

________________________________Susipažinau ir sutinku
_________________________
(parašas)
_________________________
(vardas, pavardė)
_________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Loretos Asanavičiūtės g. 27A
Telefonas: 8 5 245 8438
El. paštas: rastine@karpol.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.