Įstaigos vadovas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7-11,81)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75363
Skelbimo data: 2021-11-26
Skelbimas galioja iki: 2021-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybė
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybė
Pareigos: Įstaigos vadovas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7-11,81)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Darželio savininkas – Kauno rajono savivaldybė. Darželio buveinė – Kauno r., Giraitės k., Akacijų g. 5. Darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – darželis. Darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Darželis yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais.
Pareigybės aprašymas:
Kauno r. Giraitės darželio direktorius:
1. Suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą, Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir mokyklai skirto mokos fondo;
2. Nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkvedžio veiklos sritis; dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ūkvedžiui;
3. Tvirtina pedagogų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
4. Priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
5. Vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
6. Suderinęs su Lopšelio-darželio taryba ir darbuotojų atstovais, tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
7. Sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
8. Vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
9. Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
10. Sudaro teisės aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę grupę;
11. Sudaro Lopšelio-darželio vardu sutartis Lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;
12. Organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
13. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja;
14. Rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
15. Rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
16. Inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
17. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
18. Atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose.
Kauno r. Giraitės direktoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.
2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 371
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.