Išteklių valdymo skyriaus Specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90905
Skelbimo data: 2023-09-15
Skelbimas galioja iki: 2023-09-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Išteklių valdymo skyriaus Specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.30
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,171.80
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Galimybė dirbti iš bet kurios vietos visoje Lietuvoje.

Neterminuota darbo sutartis,
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžių intervalas nuo 6,30 iki 7,20.
40 val. per savaitę, 5 darbo dienų savaitė.
Kontaktai išsamesnei informacijai:
Vardas pavardė Lina Eidukaitienė
Pareigos vyriausiasis specialistas
Telefono numeris +370 693 63478
E. pašto adresas l.eidukaitiene@vtpsi.lt
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos - lygias galimybes užtikrinantis darbdavys, kuris siūlo: garantijas tėvams, auginantiems vaikus, neįgaliems asmenims ir kt.; naujai priimto darbuotojo apmokymą; galimybę dirbti nuotoliniu būdu, lanksčiu darbo grafiku; asmeninį ir profesinį tobulėjimą skatinančią aplinką; karjeros galimybes. Plačiau apie įstaigos veiklą - https://vtpsi.lrv.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos viršininko
2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1P-157

IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Išteklių valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) pareigybė yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
3.2. turėti teisę (būti atestuotam) eiti ypatingo statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai);
3.3. turėti patirties rengiant sąmatas;
3.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;
3.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;
3.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
3.8. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų statinių griovimo darbų kiekių žiniaraščius, griovimo darbų sąmatas, tikrina ir vertina kitų subjektų parengtus tokius žiniaraščius, sąmatas:
4.2. jei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) vadovybės ar Skyriaus vedėjo nenurodyta kitaip, griovimo darbų sąmatas sudaro pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. D1-492, registruojamas ir skelbiamas juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Jei skaičiuojant konkretaus griautino objekto (objektų grupės) kainą šia tvarka, priklausomai nuo statybos (griovimo) darbų įkainių pasirinkimo būdo, įmanoma gauti kelis kainos variantus, privaloma taikyti mažiausią kainą;
4.3. atsako už griovimo darbų kiekių žiniaraščių ir griovimo darbų sąmatų parengimo atitikimą teisės aktams ir Inspekcijos sudarytų griovimo darbų rangos sutarčių reikalavimams;
4.4. vykdo kitas funkcijas, susijusias su griautinų ir kitų objektų darbų kiekio, vertės nustatymu;
4.5. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Inspekcijos administracijos padaliniams, fiziniams bei juridiniams asmenims;
4.6. pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;
4.7. turėdamas galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę;
4.8. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
4.9. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2722748
El. paštas: info@vtpsi.lt
Adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.