Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 11092
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,556.60
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
JŪROS APLINKOS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Jūros aplinkos monitoringas ir vertinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Dalyvauja Europos Sąjungos direktyvų nuostatų įgyvendinime jūros aplinkos srityje.
12. Dalyvauja Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, Helsinkio Komisijos ir nacionalinėse darbo grupėse jūros aplinkos monitoringo ir vertinimo srityse.
13. Teikia informaciją bei duomenis regioniniams ir Europos aplinkos agentūros rengiamiems jūros aplinkos būklės vertinimams.
14. Dalyvauja Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo programų ir metinių planų, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Helsinkio komisijos reikalavimus bei nacionalinius poreikius rengime ar atnaujinime.
15. Dalyvauja jūros aplinkos valdymo ir būklės gerinimo iniciatyvų kūrime ir jų įgyvendinime.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
16.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
16.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
16.5. studijų kryptis – biologija (arba);
arba:
16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
16.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
17.1. kalba - anglų;
17.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
18.2. organizuotumas - 3 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
18.5. komunikacija - 3 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus Skyriaus vedėjas
Vardas, Pavardė: Nijolė Remeikaitė-Nikienė
Telefonas: +37068305156
El. paštas: nijole.remeikaite-nikiene@gamta.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-08-11
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.