Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 52800
Skelbimo data: 2022-08-16
Skelbimas galioja iki: 2022-08-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,466.10
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
JŪROS APLINKOS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Jūros aplinkos monitoringas ir vertinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
14. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Rengia ir atnaujina informaciją, susijusią su nevietinių rūšių monitoringu ir balastinių vandenų valdymu, įgyvendinant 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo nuostatas.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl išimčių taikymo įgyvendinant 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo nuostatas.
19. Teikia pasiūlymus derinant ūkio subjektų monitoringo programas, susijusias su poveikiu Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkai, analizuoja ūkio subjektų monitoringo ataskaitas.
20. Dalyvauja Europos Sąjungos direktyvų nuostatų įgyvendinime jūros aplinkos srityje.
21. Dalyvauja Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, Helsinkio Komisijos ir nacionalinėse darbo grupėse jūros aplinkos monitoringo ir vertinimo srityse.
22. Teikia informaciją bei duomenis regioniniams ir Europos aplinkos agentūros rengiamiems jūros aplinkos būklės vertinimams.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – biologija (arba);
23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
23.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 3 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. organizuotumas - 3 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Julius Pakalnis
Telefonas: +37052196819
El. paštas: julius.pakalnis@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.