Kalniečių padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyrius vedėjas

Skelbimo nr.: 59177
Skelbimo data: 2019-06-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: VšĮ Kauno miesto poliklinika
Pareigos: Kalniečių padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyrius vedėjas
Pareigybės aprašymas:
  1. Reikalavimai:

1.1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.1.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį medicinos srityje;

1.1.4. turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgytą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją.

1.2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

1.2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

1.2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

1.2.4. gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

1.2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

1.2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

1.2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos padalinio funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

1.3. Papildomos kompetencijos:

1.3.1. vadovaujamo darbo patirtis medicinos sektoriuje;

1.3.2. anglų ir rusų kalbų mokėjimas;

1.3.3. kvalifikacijos tobulinimas biomedicinos mokslų, sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas).

2. Funkcijos:

2.1. sklandus padalinio veiklos organizavimas ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas;

2.2. gydymo proceso padalinyje organizavimas;

2.3. pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimo organizavimas;

2.4. įstatymų įgyvendinimo ir norminių teisės aktų vykdymo užtikrinimas;

2.5. darbo grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas;

2.6. skyriaus aprūpinimo medikamentais ir medicinine įranga užtikrinimas;

2.7. racionalų diagnostikos ir gydymo priemonių naudojimo užtikrinimas;

2.8. pacientų aptarnavimo kokybės stiprinimas;

2.9. dalyvavimas projektų rengime bei įgyvendinime;

2.10. iniciatyvumas stiprinant įstaigos veiklos kokybę bei siekiant tikslų.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Pramonės pr. 31
Telefonas: 8 37 403 905
El. paštas: karjera@kaunopoliklinika.lt