Sekmadienis, rugpjūčio 14 d.

Karjeros skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67358
Skelbimo data: 2020-10-30
Konkursą inicijuojanti įstaig: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Karjeros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.45
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR TEISĖS VALDYBOS KARJEROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(funkcijos kodas – 36560)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos (toliau – Valdyba) Karjeros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasisspecialistas, dirbantis pagal darbo sutartį, priklauso specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – policijos pareigūnų fizinio rengimo irsportinės veiklospolitikai įgyvendinti, pagal kompetenciją policijos pareigūnų ir policijos įstaigų darbuotojųdalyvavimuisporto ir sveikatinimo renginiuose organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti sporto studijų krypčių grupės išsilavinimą, ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinępatirtįsportinės veiklos srityje;

5.3. išmanytiLietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, ir vadovautis jais savo veikloje;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft OfficearbaLibreOfficeprograminiu paketu;

5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;

5.7.mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti pavestų funkcijų bei užduočių vykdymą;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų fizinio rengimo ir sportinės veiklos politiką;

6.2. organizuoja tarptautinius ir respublikinius policijos sporto, policijos profesinių taikomųjų ir kitų sporto šakų renginius;

6.3. organizuoja šalies policijos pareigūnų komandų dalyvavimą tarptautiniuose policijos sporto renginiuose, vykdo dalyvių atranką, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos policijai Europos ir pasaulio policijos sporto organizacijų veikloje;

6.4. bendradarbiauja su policijos pareigūnus rengiančiomis ir kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiomis įstaigomis, su Vidaus reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir su joms pavaldžiomis įstaigomis, Lietuvos sporto federacijomis ir klubais, kitomis teisėsaugos, valstybės bei savivaldybės institucijomis policijos pareigūnų fizinio rengimo, sportinės veiklos ir kitais susijusiais klausimais;

6.5. renka, kaupia, analizuoja ir vertina duomenis apie policijos pareigūnų fizinio rengimo, vertinimo, sportinės veiklos organizavimo sistemą, apibendrina informaciją, rengia ataskaitas ir pažymas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) vadovybei ir kitoms institucijoms, teikia siūlymus ir išvadas;

6.6. rengia, teikia informaciją dėl policijos pareigūnų fizinio rengimo ir sporto renginių organizavimo ir pagal kompetenciją administruoja Policijos departamento interneto svetainės sporto skiltį;

6.7. pagal kompetenciją palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis sportinės veiklos organizavimo klausimais;

6.8. pagal kompetenciją vykdo CEPOL nacionalinio padalinio nario funkcijas;

6.9. dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių darbe;

6.10. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento ir Valdybos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai įstaigos tikslai.

___________________

Susipažinau

____________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.