Karjeros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44784
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Karjeros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.55
Pareigybės aprašymas:

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR TEISĖS VALDYBOS KARJEROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(FUNKCIJOS KODAS – 36560)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos (toliau – Valdyba) Karjeros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti atliekant viešojo administravimo funkcijas, formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką, planuoti, inicijuoti ir organizuoti policijos sistemos darbuotojų karjeros planavimo ir įgyvendinimo procesą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos pareigūnų atrankos, rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą, rengti, vertinti ir įgyvendinti projektus mokymo srityje pagal Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šalių bei institucijų administruojamas finansines priemones, dalyvauti rengiant, vertinat ir svarstant teisės aktų projektus policijos personalo mokymo klausimais, kaupti ir analizuoti informaciją apie policijos sistemos darbuotojų mokymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – žmogiškųjų išteklių valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį pedagogikos, andragogikos, edukologijos arba filologijos studijų krypties (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo mokymo srityje patirtį;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office arba Libre Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, policijos sistemos personalo statusą, ir vadovautis jais savo veikloje;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti pavestų funkcijų bei užduočių vykdymą;

4.6. gebėti analizuoti įvairaus lygio problemas ir pagal kompetenciją siūlyti vadovybei optimalius jų sprendimo variantus;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką, gebėti rengti įvairaus pobūdžio raštus bei tvarkomuosius dokumentus personalo ir kitais bendrais klausimais;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką;

5.2. planuoja, inicijuoja ir organizuoja policijos sistemos darbuotojų karjeros planavimo ir įgyvendinimo procesą;

5.3. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis policijos sistemos darbuotojų

mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

5.4. rengia, vertina ir įgyvendina projektus mokymo srityje pagal Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šalių bei institucijų administruojamas finansines priemones;

5.5. koordinuoja ir organizuoja asmenų tikrinimo ir siuntimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą išdavimo, priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas, stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir baigusių vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas, kitas švietimo įstaigas ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus asmenų priėmimo į vidaus tarnybą procedūras;

5.6. dalyvauja organizuojant profesijos populiarinimo priemones;

5.7. planuoja ir organizuoja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesus;

5.8. vykdo Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) nacionalinio padalinio nario funkcijas;

5.9. rengia įsakymų ir raštų projektus policijos įstaigoms, taip pat rengia raštų kitoms valstybės institucijoms projektus, nagrinėja darbuotojų, piliečių skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus;

5.10. renka, kaupia, analizuoja ir vertina duomenis policijos sistemos darbuotojų mokymo klausimais, apibendrina informaciją, rengia ataskaitas ir analitines pažymas, teikia siūlymus ir išvadas;

5.11. dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose patikrinimuose;

5.12. atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;

5.13. dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių veikloje;

5.14. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.