Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus darbuotojas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,85 iki 5,16 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67969
Skelbimo data: 2020-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus darbuotojas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,85 iki 5,16 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VKE-544


KAUNO DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojas (toliau – Darbuotojas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Darbuotojo pareigybės paskirtis – rinkti, sisteminti duomenis bei informaciją, reikalingą ekstremaliai situacijai susidariusiai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), valdyti; vykdyti kitas ekstremaliosios situacijos valdymo priemones.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų valdymo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka atvejų epidemiologinę diagnostiką pagal iš anksto parengtą klausimyną:
7.1.1. apklausia asmenis telefonu;
7.1.2. identifikuoja didelės rizikos sąlytį turėjusius asmenis;
7.1.3. organizuoja didelės rizikos asmenų sąrašų parengimą pagal iš anksto parengtą formą;
7.1.4. atlieka kitus su atvejo epidemiologine diagnostika susijusius veiksmus pagal nustatytą algoritmą;
7.2. įveda informaciją į Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinę sistemą;
7.3. vykdo kitas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) valdymo priemones;
7.4. dalyvauja sustiprintos medicininės-karantininės kontrolės dėl ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų vykdyme;
7.5. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie grėsmes visuomenės ar darbuotojų saugai ir sveikatai;
7.6. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.7. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;
7.8. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.9. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
7.11. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.