Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas

Skelbimo nr.: 59458
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. VKE-265


KAUNO DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas (toliau – Visuomenės sveikatos specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTUI

6. Visuomenės sveikatos specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina Kauno departamentui (toliau – Departamentas) pateiktus dokumentus leidimui-higienos pasui gauti; rengia leidimų-higienos pasų išdavimo dokumentų projektus; vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
7.2. rengia leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus dokumentų projektus;
7.3. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
7.4. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
7.5. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.6. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
7.7. paima šachtinių šulinių, kurių vandenį vartoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, vandens mėginius ir pristato juos į laboratoriją;
7.8. rengia dokumentų dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) projektus;
7.9. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese;
7.10. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
7.11. dalyvauja ūkio subjektų pateiktų radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų vertinimo procese, rengia ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;
7.12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.13. dalyvauja rengiant Departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.15. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.19. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.VII. VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.