Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42253
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VKE-277

KAUNO DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų, gyvybės mokslų arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
4.4. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
5.2. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);
5.3. dalyvauja statinių statybos procese (tikrina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
5.4. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
5.5. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
5.6. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
5.7. vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;
5.8. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
5.9. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;
5.10. dalyvauja leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) išdavimo procese, plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
5.11. dalyvauja gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo procese;
5.12. dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;
5.13. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
5.14. konsultuoja Kauno departamento (toliau – Departamentas) skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
5.15. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
5.16. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
5.17. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
5.18. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
5.19. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
5.20. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
5.21. dalyvauja derinant pavojingų objektų avarinius planus;
5.22. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei;
5.23. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
5.24. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.25. dalyvauja rengiant Departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.26. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.27. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.28. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.29. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.30. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
5.31. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.32. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.33. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
5.34. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
5.35. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
5.36. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6829
El. paštas: Arūnas Bulota, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistas, arunas.bulota@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.