Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90935
Skelbimo data: 2023-09-15
Skelbimas galioja iki: 2023-09-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno r. Linksmakalnio mokykla-darželis
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Kauno r. Linksmakalnio mokykla-darželis
Pareigybės aprašymas:
1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio (toliau – Mokykla) vadovų ir pavaduotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (toliau – Pavaduotojas) yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį aukštąjį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programomis, naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis;
4.5. išmanyti ir gebėti taikyti mokyklos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, žinoti mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
4.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti, stebėti ugdymo procesą, jo rezultatus, pokyčius teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;
4.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
4.9. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti Mokyklos bendruomenės veiklą;
4.10. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.12. gebėti dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus Mokyklos bendruomenės narių santykius, laikytis pedagoginės etikos normų;
4.13. gerai išmanyti šiuolaikinės pedagogikos-psichologijos pagrindus, gebėti juos panaudoti savo veikloje;
4.14. griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo, bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų.
5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
5.1. švietimo politiką;
5.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
5.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
5.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
5.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
5.6. ugdymo turinio vadybą;
5.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
5.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
5.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja mokyklos ugdymo plano rengimui, koordinuoja metinio veiklos plano jo kuruojamų sričių planų rengimą, dalyvauja ilgalaikių dalykų planų, neformaliojo švietimo programų ir kitų su ugdymo proceso organizavimu susijusių dokumentų rengime ir įgyvendinime;
6.2. sudaro pamokų, klasės valandėlių, neformaliojo švietimo užsiėmimo tvarkaraščius, klasių vadovų darbo grafikus, mokytojų budėjimo grafikus, organizuoja mokytojų budėjimą ir teikia pasiūlymus dėl darbo tvarkos tobulinimo, vykdo pavaduotų pamokų apskaitą;
6.3. rūpinasi ugdymu (si) ir mokinių patirtimis, mokinių pasiekimais ir pažanga, sistemingai rengia mokinių ugdymo (si) rezultatų suvestines, analizuoja ugdymo (si) procesą, ugdymo (si) kokybę, pokyčius, informuoja bendruomenę, teikia mokyklos direktoriui siūlymus ugdymo organizavimui ir kokybei gerinti;
6.4. kuruoja metodinę veiklą mokykloje, skatina mokytojus savarankiškam nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą, organizuoja mokyklos pedagogų, specialistų kvalifikacijos tobulinimą, analizavimą ir duomenų kaupimą;
6.5. planuoja ir koordinuoja mokykloje neformaliojo švietimo veiklas, stebi ir analizuoja jų kokybę, inicijuoja aptarimą bei gautų analizės duomenų veiksmingą panaudojimą ugdymo (si) proceso ir mokyklos veiklos tobulinimui;
6.6. Organizuoja ir vykdo Nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimo testus, kitas diagnostines patikras, rengia jų rezultatų analizę bei inicijuoja gautų analizės duomenų veiksmingą panaudojimą ugdymo (si) procesui tobulinti;
6.7. administruoja mokyklos elektroninį dienyną, Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo KELTAS sistemą;
6.8. koordinuoja elektroninio dienyno naudojimo ugdymo procese veiklas bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina į skaitmeninę laikmeną perkeltų duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;
6.9. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planų, ilgalaikių dalykų planų, neformaliojo švietimo programų, klasių vadovų planų, bendrųjų programų rengimo ir įgyvendinimo, mokyklinės dokumentacijos kaupimo priežiūrą ir analizę, atsakingas už mokymosi pagalbos mokiniams organizavimą, specialiųjų poreikių turinčių mokinių, gabiųjų mokinių ugdymą, specialiojo ugdymo programų rengimą, vykdymą ir priežiūrą;
6.10. koordinuoja ir prižiūri mokytojų, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytojų, klasių vadovų organizuojamas veiklas bei vykdo veiklos rezultatų duomenų analizę ir kaupimą, teikia siūlymus dėl ugdymo tobulinimo;
6.11. vykdo mokinių krūvių reguliavimo priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir atsako už ugdymo kokybės ir mokymo (si) pasiekimų gerinimą:
6.12. vadovauja Vaiko gerovės komisijai, užtikrina mokinių saugumą ir lygias galimybes, koordinuoja mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraše numatytų veiklų vykdymą, atliekamų tyrimų inicijavimą, vykdymą ir apibendrinimą, vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai priežiūrą;
6.13. rengia duomenis valstybės ir savivaldybės institucijoms;
6.14. rengia direktoriaus įsakymų projektus, veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoja jų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis savo kompetencijos ribose;
6.15. inicijuoja ir organizuoja projektinę veiklą mokykloje;
6.16. teikia informaciją direktoriui apie ugdymo (si) ir darbo proceso organizavimą, rengia savo veiklos ataskaitas ir teikia direktoriui;
6.17. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui (si) ir darbui kūrimu, mokinių asmenybės branda, ugdymosi aplinkomis (mokymasis be sienų, aplinkų bendrakūra), padeda užtikrinti motyvuojančią, sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;
6.18. pavaduoja direktorių jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų ir kitu laikotarpiu;
6.19. organizuoja ir vykdo mokinių tėvų pedagoginį švietimą;
6.20. rengia, tikslina ir derina viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie Mokyklą;
6.21. vadovauja direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms.
7. vykdo kitus, su mokyklos vykdoma veikla susijusius teisėtus mokyklos direktoriaus nurodymus.
ATSAKOMYBĖ
8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 656 23200
El. paštas: linksmakalniodm@gmail.com
Adresas: Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Žalioji g. 14
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.