Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (pareiginės algos koeficientas - 8; darbo vieta Kaune) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44631
Skelbimo data: 2020-06-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (pareiginės algos koeficientas - 8; darbo vieta Kaune) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
KAUNO TERITORINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
4.3. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo VDI kompetencijai priskiriamą nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo;
5.2. atlieka planinius ar neplaninius patikrinimus;
5.3. gavęs pranešimą apie galimai dirbančius neapmokytus ir (ar) neinstruktuotus saugiai dirbti asmenis ar darbuotojus, kai sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai yra pavojus saugai ir sveikatai, kai dirbama pažeidžiant technologinius reglamentus, neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių arba kai darbuotojas (darbuotojai) neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai, gyvybei, imasi būtinų reagavimo veiksmų, skyriaus vedėjo pavedimu skubiai vyksta į įvykio vietą, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
5.4. skyriaus vedėjo pavedimu, gavus pranešimą iš įmonės, teisėsaugos ar sveikatos priežiūros įstaigų atstovų, kad darbuotojas patyrė žalą sveikatai, nedelsiant išvyksta į įvykio vietą darbo metu, taip pat švenčių, poilsio dienomis, ar po VDI darbo valandų;
5.5. tiria skundus ir pranešimus, tikrina, kaip įgyvendinami darbo įstatymų reikalavimai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
5.6. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
5.7. vykdo nelegalaus, nedeklaruoto darbo reiškinių kontrolę;
5.8. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
5.9. dalyvauja ir veda šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis;
5.10. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose;
5.11. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos ir kitose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose;
5.12. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
5.13. kai į neplaninį patikrinimą reikia išvykti nedelsiant, vairuoja VDI tarnybinius automobilius;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Danguolė Kūrienė
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: danguole.kuriene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.