Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (pareiginės algos koeficientas - 8; darbo vieta Kaune) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44779
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (pareiginės algos koeficientas - 8; darbo vieta Kaune) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
KAUNO TERITORINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorinio skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos arba technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
4.3. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
4.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo suformuotos kontrolės ir įstatymų pažeidimų prevencijos bei suteiktų teisių realizavimo politikos įgyvendinimą įmonėse, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo;
5.2. atlieka darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
5.3. gavęs pranešimą apie galimai dirbančius neapmokytus ir (ar) neinstruktuotus saugiai dirbti asmenis ar darbuotojus, kai sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai yra pavojus saugai ir sveikatai, kai dirbama pažeidžiant technologinius reglamentus, neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių arba kai darbuotojas (darbuotojai) neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai, gyvybei, imasi būtinų reagavimo veiksmų, skyriaus vedėjo pavedimu skubiai vyksta į įvykio vietą, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
5.4. skyriaus vedėjo pavedimu, gavus pranešimą iš įmonės, teisėsaugos ar sveikatos priežiūros įstaigų atstovų, kad darbuotojas patyrė žalą sveikatai, nedelsiant išvyksta į įvykio vietą darbo metu, taip pat švenčių, poilsio dienomis, ar po VDI darbo valandų;
5.5. tikrina, kaip įmonėse laikomasi norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės;
5.6. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
5.7. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
5.8. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmenų, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimą;
5.9. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
5.10. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymo klausimais;
5.11. veda šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius, kitus renginius darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis;
5.12. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga;
5.13. VDI kompetencijos klausimais priima ir konsultuoja lankytojus, tiria piliečių skundus ir pranešimus;
5.14. teisės aktų nustatyta tvarka tiria įvykius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
5.15. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
5.16. kai į neplaninį patikrinimą reikia išvykti nedelsiant, vairuoja VDI tarnybinius automobilius;
5.17. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Danguolė Kūrienė
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: danguole.kuriene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.