Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11(atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63865
Skelbimo data: 2020-03-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11(atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VKE-94

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO GARGŽDŲ SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos specialistas (toliau - Visuomenės sveikatos specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo specialiosios veiklos srities sveikos aplinkos užtikrinimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Visuomenės sveikatos specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;
6.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina Klaipėdos departamento (toliau – Departamentas) Gargždų skyriui (toliau – Skyrius) pateiktus dokumentus leidimui-higienos pasui gauti;
7.2. rengia leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus projektus;
7.3. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
7.4. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
7.5. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.6. paima šachtinių šulinių, kurių vandenį vartoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, vandens mėginius ir pristato juos į laboratoriją;
7.7. rengia dokumentus dėl leidimo-higienos paso panaikinimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir dublikatų išdavimo;
7.8. rengia raštus asmenims dėl pateiktų geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų;
7.9. suveda duomenis apie radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo sprendimus, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo sprendimus, sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų protokolus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vidinį tinklą;
7.10. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.11. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.12. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą, saugojimą, ir perdavimą tolimesniam saugojimui;
7.13. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.14. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.18. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.